skip to main content

Projecten Etnologie

Braderie Voorthuizen, 2008
© Irene Stengs

Feest en ritueel

Feestcultuur in Nederland (2002-2010)

Onderzoek naar ‘Hedendaagse Feestcultuur in Nederland’. Uitgangspunt hierbij is Nederland als multiculturele samenleving. Door middel van etnografische beschrijvingen en analyses van de feesten en vieringen van verschillende groepen en gemeenschappen zullen relevante maatschappelijke, historische en culturele ontwikkelingen aan de orde worden gesteld. Aan de hand van een aantal centrale thema’s en vragen zal in verschillende te publiceren bundels worden ingegaan op waarom en op welke wijze de betreffende vieringen voor de betrokkenen betekenisgevend zijn. Afhankelijk van de aard van de viering zullen de bijdragen ingaan op de hedendaagse wijze van vieren, de historische ontwikkeling van het feest, de geografische verspreiding, regionale variaties en de ontwikkeling van het feest in zijn maatschappelijke context. Daarnaast zal een aparte bundel aan thematische verkenningen worden gewijd, met als doel een aantal dwarsverbanden in hedendaagse feestcultuur te kunnen leggen.
Resultaten in 2008: 1 scriptie, 1 populaire lezing, 4 wetenschappelijke lezingen, 3 gastcolleges, 1 workshop, veldwerk en 1 populair wetenschappelijk essay.
Medewerkers: I.L. Stengs (projectleider/uitvoerder).

Historische feestcultuur in Nederland (2000-2008)

Onderzoek naar de veranderingen in de feestcultuur in Nederland. In dit project wordt de viering van, vooral nationale, kalenderfeesten geplaatst in historisch perspectief (vanaf eind 18e eeuw tot heden). De probleemstelling betreft een aspect van de feestcultuur: het impliciete of expliciete streven van (belangen)groepen, dat met name sinds de tijd van de Verlichting sterk lijkt toe te nemen, om jaarlijks terugkerende feesten te instrumentaliseren ten bate van bepaalde ideële doelstellingen. Deze problematiek wordt onderzocht aan de hand van een tweetal onderscheiden soorten kalenderfeesten of elementen daarvan, waarin het aspect ‘ideologie’ aanwezig is: enerzijds de (feest)dagen ‘in het teken van’ een bepaald idee of ideaal (zoals moederdag, dierendag) en anderzijds feesten waarbij figuren uit de pedagogische ‘lagere mythologie van de burgerij’ (paashaas, Zwarte Piet, kerstman) een rol spelen.
Resultaten in 2008: 1 bundel, 3 artikelen (waarvan 1 als co-auteur).
Medewerkers: J.I.A. Helsloot (Meertens Instituut) (uitvoerder), E. Doelman (Meertens Instituut) (uitvoerder)

Sinterklaas en Santa Claus in Nederland Winterse feestcultuur en nationale identiteit, c.1850 – heden. (2007-2010)

Een van de momenten waarop veel Nederlanders zich ervan bewust zijn vorm te geven aan ‘Nederlands cultureel erfgoed’ is tijdens het sinterklaasfeest. Dit neemt niet weg dat Kerstmis tegenwoordig in Nederland als het belangrijkste feest van het kalenderjaar beschouwd wordt. Doel van dit project is het schrijven van een Engelstalige monografie over de complexe verhouding tussen de betekenissen van beide winterfeesten vanaf ongeveer het midden van de 19e eeuw tot heden, niet alleen in Nederland zelf, maar ook in de toenmalige koloniën. Leidende vraag daarbij is hoe de constructie en beleving van ‘nationale identiteit’ zich verhouden tot concurrerende mechanismen van betekenisgeving en identiteitsvorming, zoals percepties van ‘buitenlandse’ feestcultuur en van de invloed van de commercie, van stedelijke en plattelandscultuur, de cultuur van de verschillende confessionele denominaties en van maatschappelijke lagen en van de cultuur van nieuwe Nederlanders.
Resultaten in 2008: 3 artikelen, 1 lezing op congres, 4 populair-wetenschappelijke lezingen, 2 boekbesprekingen.
Medewerker: J.I.A. Helsloot

Materiële cultuur

Materiële cultuur in de zeventiende en achttiende eeuw (1991-2015)

Onderzoek naar de materiële cultuur op basis van (onder andere) boedelbeschrijvingen uit de zeventiende en achttiende eeuw. Het onderzoek richt zich op de relatie tussen groepsculturen en lokale identiteit. Het begrip ‘materiële cultuur’ wordt in het project gedefinieerd als ‘de betekenisvolle manier waarop mensen omgaan met objecten’. Het betreft hier een koepel voor het onderzoek dat is begonnen voor en mede voortvloeit uit het proefschrift Vertrouwd Bezit. Materiële Cultuur in Doesburg en Maassluis, 1650-1800 van Hester Dibbits uit 2001.
Resultaten in 2008: lezing op het congres Luxury in the Low Countries (Brussel november 2008). Een door Dibbits verzorgd werkcollege over dit thema aan de Universiteit van Amsterdam resulteerde in diverse werkstukken van bachelorstudenten, o.a. op basis van boedelbeschrijvingen.
Medewerkers: H.C. Dibbits.

Migratie en materiële cultuur, de interieurs van Turkse migranten en hun nakomelingen in Nederland (2003-2008)

In dit promotieonderzoek wordt gekeken naar de rol van materiële zaken in de sociale positionering van Turkse immigranten en hun nakomelingen in Nederland. Daarbij wordt de aandacht vooral gericht op de decoratie van woningen. Bovendien worden etniciteit, religie en sociaal-economische status centraal gesteld. De belangrijkste onderzoeksdata worden verzameld via interviews en foto’s in de interieurs van de informanten. Deelproject van ‘Migratie en Materiële Cultuur: de interieurs van migranten en hun nakomelingen in de twintigste eeuw’.
Resultaten in 2008: dissertatie Hilje van der Horst.
Medewerkers: H.C. Dibbits (begeleider), G.W.J. Rooijakkers (begeleider/promotor), J.T. Sunier (copromotor Fac. der Maatschappij- en gedragswetenschappen, UvA).

Migratie en Materiële Cultuur: de interieurs van migranten en hun nakomelingen in de twintigste eeuw (2000-2010)

Het project onderzoekt de rol van huisraad en huisinrichting bij de constructie van etnische identiteiten onder verschillende migrantengroepen. In hoeverre oriënteren de diverse groepen zich bij de inrichting van hun woonhuis op het land van herkomst? In hoeverre is er sprake van verschillen tussen groepen migranten, binnen de groepen en tussen generaties? Project in samenwerking met: SISWO.
Resultaten in 2008: 1 populair wetenschappelijk artikel, 1 dissertatie (Hilje van der Horst).
Medewerkers: H.C. Dibbits (projectleider Meertens /uitvoerder), H.M. van der Horst (oio Meertens Instituut/NWO/ASSR), J. Messing (oio NWO/ASSR).

Orale cultuur

Communities claiming tales (2006-2010)

In de periode 2006-2010 wordt het volksverhaal-onderzoek, alsmede de noodzakelijke documentatie daarvoor, behartigd door het DOC Volksverhaal i.o. Het onderzoek is gericht zijn op het toe-eigenen en claimen van volksverhalen door groepen in de Nederlandse samenleving. Het kan hier gaan om steden of dorpen, die zich met een volksverhaal proberen te profileren, zoals Hulst met Reinaart en Stavoren met het beroemde vrouwtje. Het onderzoek zal onder meer resulteren in een boek met de werktitel ‘Lokale Verhalen’ i.s.m. wetenschappers van buiten het DOC. Ook etnische groepen kunnen verhalen claimen: Creoolse Surinamers en Antillianen claimen Anansi, Nasreddin Hodja is van de Turken, en Kantjil van de voormalige Nederlands-Indiërs. Tot slot laten zich ook religieuze groepen onderscheiden die hun claims leggen op verhalen. Alle geclaimde verhalen kunnen op de één of andere manier als identiteitsbepalend worden geïnterpreteerd. Internet: http://www.docvolksverhaal.nl.
Resultaten in 2008: in 2008 is volop gewerkt aan lemma’s voor het boek ‘Lokale Verhalen’, dat 12 provincies omvat en per provincie gemiddeld 30 plaatsen met een verhaal kent. Tot de hoofdredacteuren behoren Theo Meder, Ruben A. Koman, Jurjen van der Kooi en Willem de Blécourt. Daarnaast zijn er enkele auteurs aan verschillende universiteiten uitgenodigd om één of meer lemma’s te verzorgen. Naar het zich laat aanzien kan het omvangrijke boek in 2009 gepubliceerd worden. Op een internationaal congres is een lezing gegeven over de verhalen van en vertellers over Anansi de spin.
Medewerkers: R.A. Koman (projectleider), W. de Blécourt (research fellow (vrijwilliger)), M. van Dijk (medewerkster onderzoek), Th. Meder (manager / senior onderzoeker), M. van Zuijlen (documentaliste).

DOC Volksverhaal i.o. (2006-2010)

Het DOC Volksverhaal (DOC = Documentatie en OnderzoeksCentrum) houdt zich bezig met het documenteren, verzamelen en onderzoeken van volksverhalen en vertelcultuur in Nederland. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de traditionele monocultuur van het platteland maar evengoed naar de moderne multicultuur van het verstedelijkte Nederland. Het DOC ambieert een interdisciplinaire werkgroep ‘Homo Narrans’ op te richten alsmede een internationale Folktale Database (i.s.m. de International Society for Folk Narrative Research). Voorts zoekt het samen met maatschappelijke partijen naar structurele financiering. In 2009 zal het DOC Volksverhaal een boek publiceren over ‘Lokale Verhalen’: volksverhalen die zich aan een bepaalde plaats gehecht heeft of die door bepaalde groepen zijn toege-eigend. Verhaalmateriaal uit de Meertens-collectie zal worden gedigitaliseerd en gearchiveerd in de Nederlandse Volksverhalenbank, en nieuw veldwerk zal dit materiaal verder aanvullen. Internet: http://www.docvolksverhaal.nl. Project in samenwerking met: International Society for Folk Narrative Research.
Resultaten in 2008: in 2008 is samen met prof. dr. Rooijakkers en vier studenten van de UvA in twee werkcolleges toegewerkt naar de publicatie ‘Canon met de kleine c’, een boek met verhalen en liederen die aansluiten op de Canon van Nederland. Het boek kan in het onderwijs en in het Nationaal Historisch Museum worden gebruikt. In 2008 is de aanstelling als research fellow van Willem de Blécourt verlengd. Vanuit het DOC en door andere auteurs is er volop geschreven aan het boek ‘Lokale Verhalen’ dat in 2009 zal verschijnen. Tevens zijn er in 2008 meerdere bijeenkomsten van de Werkgroep Homo Narrans geweest. Samen met ontwikkelaar Maarten van der Peet is gewerkt aan een internationale Folktale Database die in de zomer van 2009 in Athene zal worden gepresenteerd op het congres van de ISFNR (International Society for Folk Narrative Research). De Nederlandse Volksverhalenbank is ook in 2008 verder uitgebreid.
Medewerkers: R.A. Koman (projectleider), M. van Dijk (medewerker onderzoek), Th. Meder (manager / senior onderzoeker), M. van der Peet (Technisch ontwikkelaar), H. Rave (documentalist), M. van Zuijlen (documentaliste).

Liedblad en smartlap: de populariteit van het ‘populaire’ lied (2001-2009)

Dit promotieonderzoek behandelt de positie van enkele vormen van het populaire lied in Nederland – de smartlap en het levenslied – en de factoren die daarbij een rol spelen. Het onderzoek richt zich met name op de late 19e en de 20e eeuw. Twee centrale foci zijn: de omslag aan het einde van de 19e eeuw van volksvermaak naar amusementsindustrie, en de jaren negentig van de 20e eeuw toen de culturele elite de smartlap omarmde. Centraal staat de herkomst van de betrokkenen, de performance (het samenspel van zanger en publiek) en de attitude van de betrokkenen en buitenstaanders. Er wordt zowel naar de professionele zangers als naar het circuit van amateurs gekeken. Het onderzoek spitst zich toe op de amateuristische zangcultuur (smartlappenkoren) en daaraan gerelateerde verschijnselen als smartlappencafés, -competities, etc. Door vermindering van werkuren van de onderzoeker is de duur van het project met een jaar verlengd.
Resultaten in 2008: na een jaar stilstand wegens andere werkzaamheden werd dit project in 2008 hervat. Veldwerk en 1 lezing.
Medewerkers: M.J. de Bruin (promovendus), L.P. Grijp (begeleider/promotor).

Onder de Groene Linde (1992-2008)

Uitgave van verhalende mondeling overgeleverde liederen (verzameld in de periode van circa 1950 tot 1975 door Will Scheepers en Ate Doornbosch) en onderzoek naar de herkomst van de liederen alsmede naar de overeenkomsten en verschillen met schriftelijk overgeleverde liederen en volksverhalen. Het betreft de afronding van deel vier dat liederen bevat over sociale verschillen tussen geliefden, en de ontwikkeling van nieuwe uitgaven. Parallel wordt een uitgave van een 9cd-box met veldwerkopnamen voorbereid m.m.v. Ineke van Beersum.
Resultaten in 2008: er zijn twee boeken verschenen: Dijk, Marie van & Kuijer, Henk: Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering verzameld door Ate Doornbosch. Deel 4: Liederen over sociale verschillen tussen gelieven. (Amsterdam, Uitgeverij Aksant, 2008) en Grijp, Louis Peter & Beersum, Ineke van (eds.): Onder de groene linde. 163 Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering opgenomen door Ate Doornbosch e.a. 9 cd’s & 1 dcd. (Meertens Instituut, Music & Words, 2008). De boeken zijn gepresenteerd op 6 december in wereldmuziekcentrum RASA in Utrecht in samenhang met het drukbezochte festival Palimpsest-2.
Medewerkers: I. van Beersum (redactie cd-box), L.P. Grijp (redactionele ondersteuning; hoofdredactie cd-box).

Verhaalrepertoires en vertelcultuur (1995-2010)

Onderzoek naar de vertelcultuur in Nederland, en naar de verhaalrepertoires van individuele personen en van groepen in de huidige (multiculturele en pluriforme) samenleving.
Resultaten in 2008: in het kader van dit project verschenen: 1 Nederlands artikel, 3 internationale artikelen in het Engels en 2 in het Duits. Er is verder een Engelse lezing gegeven op een internationaal congres. Daarnaast werden er nog drie populair wetenschappelijke stukjes geschreven, en een aantal interviews gegeven.
Medewerkers: Th. Meder.

WITCHCRAFT (2006-2010)

WITCHCRAFT staat voor What Is Topical in Cultural Heritage: Content-based Retrieval Among Folksong Tunes. Doel van het project is het bouwen en evalueren van een melodieënzoekmachine die bestand is tegen de muzikale variatie die eigen is aan de orale overlevering. Als testcorpus dienen de veldwerkopnames van Onder de groene linde. De betreffende subdiscipline is Music Information Retrieval (MIR). Het project wordt uitgevoerd op het Meertens Instiuut. Project in samenwerking met: Universiteit Utrecht, Dept of Information and Computer Sciences.
Resultaten in 2008: 7 artikelen, 1 poster, 3 softwareontwikkelingen (WitchCraftEditor. Version 1.13., Testing Environment for MIR methods. Version 2008 en Converter for melody encodings. Version1.40.4.) en 3 technische rapporten.
Medewerkers: L.P. Grijp (medeprojectleider), R. Veltkamp (medeprojectleider UU Dept of Information and Computer Sciences), F. Wiering (projectleider UU Dept of Information and Computer Sciences), J. Garbers (UU Dept of Information and Computer Sciences), P. van Kranenburg (UU Dept of Information and Computer Sciences), A. Volk (UU Dept of Information and Computer Sciences).

Religieuze cultuur

Apparitions in Contestation (2006-2010)

Onderzoek naar rand-katholieke groepen en bewegingen die zich met name concentreren rond (niet-erkende) devoties en Mariaverschijningen en die zich op contestatief-heterodoxe wijze articuleren in geschriften, via boodschappen of door optredens en zich daarbij vooral verzetten tegen modernistische thema’s en ontwikkelingen in kerk en samenleving. Deelproject van ‘Shrines and Pilgrimage’.
Resultaten in 2008: veldwerk, interviews en archiefonderzoek t.b.v. monografie over Moderniteit en Welberg; 1 artikel: ‘Il “marketing” di Padre Pio. Strategie cappuccine e Vaticane e la coscienza religiosa collettiva’, in: Sanctorum. Revista dell’associazione Italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia 5 (2008) p. 141-167.
Medewerkers: P.J. Margry.

Implicit Religion (2006-2010)

Onderzoek naar min of meer verborgen of impliciete vormen van religiositeit in het dagelijks leven, welke niet uit traditionele, kerkelijke vormen van religie (lijken te) voort te komen (bijv. civil religion, stilte, nrm’s).
Resultaten in 2008: artikel: ‘Stille tochten als Civil Religion. De publiek-rituele omgang met de traumatische dood’, in: Simulacrum. Tijdschrift voor kunst en cultuur 17 (November 2008) p. 27-30. Lezing: A Crisis Ritual of Memorialization and Cohesion: Silent Marches and the Expression of Civil Religion. Panel ‘Rituals of Mourning: Memorializing, Self, and Society’, American Folklore Society, Louisville KY, USA, 24-10-2008.
Medewerkers: P.J. Margry.

Memorialization, Self and Society (2006-2010)

Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar de betekenissen en de religieus-rituele en politieke dimensies van processen van ‘memorialisering’ rond personen, zaken of gebeurtenissen in de hedendaagse Westerse samenleving.
Resultaten in 2008: – Panel georganiseerd: Rituals of Mourning: Memorializing, Self, and Society, AFS Annual Meeting te Louisville KY, USA, 24-10-2008. – Redactie t.b.v. edited volume Grassroots Memorials – artikel: ‘Politiek Rouwen in het Publieke Domein. Rouwmonumenten en Stille Tochten’, in: Eric Venbrux e.a. (eds), Rituele creativiteit. Actuele veranderingen in de uitvaart- en rouwcultuur in Nederland (Zoetermeer: Meinema, 2008) p. 101-119. – ondersteunend onderzoek gedaan voor en redactie gevoerd over en de uitgave verzorgd van het Ethnology Cahier (nr. 3) van Erika Doss, The Emotional Life of Contemporary Public memorials, uitgekomen bij Amsterdam University Press (2008). – artikel: ‘De archiefervaring’ in: Archievenblad 112 (2008) p. 3.
Medewerkers: P.J. Margry (MI), C. Sánchez-Carretero (Spanish National Research Council).

Shrines and Pilgrimage (2006-2010)

Etnologisch en historisch onderzoek naar heilige plaatsen, de verering van personen en objecten en bedevaart en pelgrimage en de samenhangende materiële cultuur in de Nederlandse en Westerse samenleving.
Resultaten in 2008: een edited volume en een boek zijn verschenen. – Peter Jan Margry (ed.), Shrines and Pilgrimage in the Modern World: New Itineraries into the Sacred (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008) 362 pp. – Peter Jan Margry & Charles Caspers, 101 Bedevaartplaatsen in Nederland (Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2008) 570 pp. Twee artikelen van Peter Jan Margry Verschenen in bovengenoemde bundel: -‘Secular Pilgrimage: A Contradiction in Terms?’, p. 13-46. ‘The Pilgrimage to Jim Morrison’s Grave at Père Lachaise Cemetery: The Social Construction of Sacred Space, 143-171. verder verschenen van zijn hand: – ‘Lourdesfilialen in Nederland’, in: Matheu Bemelmans (ed.), jubileumuitgave Lourdes (‘s-Hertogenbosch 2008) p. 18-19. – ‘The Performance of a Cult of the Senses: A Feast of Fans at Jim Morrison’s Grave in Paris’, in: Traditiones 36,1 (2007) p. 141-152. – ‘Van bedevaart naar processie. Rituele veranderingen in de Larense St. Jansverering’, in: Vieren. Tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit 2 (2008) p. 35-39. Lezingen – A Feast of Fans: The Jim Morrison Cultus at Père Lachaise in Paris. Spiritualität heute, Westfälische Wilhelms-Universität / Volkskundliche Kommission für Westfalen, Münster, Duitsland, 14-11-2008 – Maria: Icoon en Rolmodel, Westfries Museum Hoorn.
Medewerkers: P.J. Margry.

The Dynamics of Religious Reform in Church, State and Society in Northern Europe, c. 1780-c.1920 (2007-2010)

The project aims to establish a platform on the basis of which four academic institutes will be able to bring about international and interdisciplinary collaboration in the field of religious history. It will involve scholars at British, Dutch, Belgian, Scandinavian and German universities. The project’s intellectual aim is to explore the different ways in which the ecclesiastical reform agenda was pursued in Britain, Ireland, the Netherlands, Belgium, Scandinavia and Germany between 1780-1920, the impact this had on the relationships between church and state, and on the role that the churches played, as a result, within society. Project in samenwerking met: VU University (Amsterdam), Centre for the Comparative Study of Modern British and European Religious History, University of Wales (Lampeter), Documentation and Research Center for Religion, Culture and Society, KADOC-K.U. Leuven (Leuven).
Resultaten in 2008: coordinators’ meeting, KADOC, Leuven 31 januari 1 februari; Conferentie (15/16 mei) georganiseerd op het Meertens Instituut met als thema Political and Ecclesiastical Reform. Voorbereiding volume Material Reform in samenwerking met KADOC Leuven.
Medewerkers: J. van Eijnatten (VU Amsterdam), J. De Maeyer (Kadoc Leuven), P.J. Margry (coordinator), N. Yates (University of Wales).

Overige projecten

Culture Wars (2006-2010)

Onderzoek binnen de ‘lange 19e eeuw’ naar de verhoudingen tussen kerk, staat en samenleving en de samenhangende conflicten op religieus, politiek, sociaal en cultureel terrein. Het gaat om diverse ‘culture wars’, zoals die in de 19e en in de eerste helft van de 20e eeuw gestalte kregen in Nederland en in de rest van Europa. Project in samenwerking met: Vrije Universiteit Amsterdam, KADOC Leuven.
Resultaten in 2008: samenwerking met KADOC Leuven op terrein van Material Religion in de 19e eeuw en processiecultuur. Lezing: De blik van de buitenstaander. Processies in Vlaams-brabant opnieuw onder ogen. KADOC / Provincie Vlaams-brabant, Leuven, België, 04-12-2008.
Medewerkers: P.J. Margry.

Heritage Dynamics: Politics of Authentication and Aesthetics of Persuasion in Brazil, Ghana, South Africa and the Netherlands (2008-2012)

This multidisciplinary, international, comparative program focuses on (a) the framing of cultural heritage in multicultural arenas, (b) its intersection with citizenship and identity, (c) attempts to designcultural heritage in such a way that it appear as ‘authentic’ and ‘real’ (politics of authentication) and (d) the extent to which cultural heritage is – or is not – subjectively experienced as objectively real (aesthetics of persuasion) in Brazil, Ghana, South Africa and the Netherlands. Combining (1) a thorough analysis of the processes by which canons-in-the-making are re-mediated with (2) an in-depth empirical study of how cultural heritage becomes inscribed into understandings of self through embodied performances, this project seeks (3) to develop a comparative framework, and (4) to move cultural analysis beyond the trodden paths of constructivist and essentializing approaches.3 PhD positions financed by NWO. Project in samenwerking met: Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam School for Social science Research (ASSR).
Resultaten in 2008: aanstelling drie promovendi
Medewerkers: M.P. Adinolfi (promovendus, Brazilïe), M. Balkenhol (promovendus), D. Jethro (promovendus, Zuid Afrika), B. Meyer (coördinator, Vrije Universiteit Amsterdam), M. van der Port (coördinator, ASSR), H. Roodenburg (coördinator), M. Witte (coördinator, Vrije Universiteit Amsterdam).

Memory work. Trauma, Truth and Slavery in the Netherlands. (2008-2012)

This subproject of the project Heritage Dynamics: Politics of Authentication and Aesthetics of Persuasion in Brazil, Ghana,South Africa and the Netherlands, is located at the Meertens Institute. It examines the narratives of ’trauma’, ’truth’ and ‘blackness’ by which slavery has entered public consciousness in the Netherlands and the formal (i.e. monuments, ceremonies, etc.) as well as everyday practices and forms through which this particular past is encountered and experienced. The study is thus interested in how a former colonial society develops modes of dealing with its past, and how former colonial subjects engage in these negotiations in both formal and informal spheres. Conceptually, the project will investigate the dynamics of post-colonial memory work and the ways in which it is authenticated in politically charged arenas. Project in samenwerking met: Vrije Universiteit Amsterdam.
Resultaten in 2008: 1 lezing
Medewerkers: M. Balkenhol (promovendus), H. Roodenburg (coördinator).

Theorie en geschiedenis van de etnologie (2006-2010)

Naast de projecten die direct verbonden zijn met de verschillende aandachtsgebieden schrijven verschillende medewerkers regelmatig artikelen of houden lezingen op het gebied van de theorie of geschiedenis van de etnologie.
Resultaten in 2008: kulturen im Gespräch. Interview Herman Roodenburg. In Kulturen 2 (2008) 2 (pp. 19-25). Göttingen.

Videohistory. Boerinnen en boerendochters tijdens de Tweede Wereldoorlog (2008-2009)

Het project hield in: Het opnemen van 12 oral history interviews met een videocamera en het transcriberen van deze interviews, het schrijven van inhoudelijke samenvattingen, het toekennen van trefwoorden en het invoeren van de data in EASY (digitale archivering bij DANS). In het kader van het project heeft Sophie Elpers bovendien een lezing gehouden en een gastcollege gegeven. Bij het opnemen van de interviews hielp de stagiaire Inga Schneider. Het project werd gesubsidiëerd door het programma ‘Erfgoed van de oorlog’ (project ‘Getuigen verhalen’) van het ministerie van VWS.
Resultaten in 2008: 12 op video opgenomen en getranscribeerde oral history interviews (de data liggen bij DANS en komen bovendien in het archief van het Meertens Instituut), een lezing en een gastcollege aan de universiteit van Münster (Seminar für Volkskunde/Europäische Ethnologie).
Medewerkers: S. Elpers.