skip to main content

Variatielinguïstiek

De onderzoeksgroep Variatielinguïstiek richt zich op de bestudering van variëteiten van het Nederlands zoals dialecten, sociolecten en etnisch Nederlands. De aandacht gaat daarbij uit naar twee centrale aspecten van de taalkunde: de syntaxis (zinsbouw) en de fonologie (klankleer) van het Nederlands. Zowel de syntaxis als de fonologie worden bestudeerd vanuit drie perspectieven: het geografische perspectief, het sociale perspectief en het historische perspectief. Met name het onderzoek naar het Nederlands vanuit historisch perspectief is een vernieuwing in het recente onderzoeksplan.

Onder ‘Activiteiten’ staat een overzicht van de belangrijkste activiteiten die plaats hebben gevonden in de onderzoeksgroep in 2009. Bij ‘Onderzoeksgroep’ is de output per onderzoeker terug te vinden en bij ‘Projecten’ staan de lopende projecten en resultaten over 2009.

  altalt

Afbeeldingen: Het instituut heeft meer dan 50 jaar lang gegevens verzameld over de microtoponiemen die Nederland rijk is. Dit unieke materiaal bestaat grotendeels uit handgeschreven fiches. In totaal zijn er naar schatting 200.000 microtoponiemen bijeengebracht. Daarnaast bestaat de collectie uit meer dan 2000 topografische kaarten. Dit zijn veelal kaarten van het kadaster waarop de namen van microtoponiemen zijn geschreven. In 2009 is begonnen met project Alfalab en de microtoponiemen collectie speelt hierin een belangrijke rol. In het kader van Alfalab zijn van de fiches en kaarten zijn scans gemaakt. In 2011 zal het project worden afgerond en dan kunnen onderzoekers en belangstellenden wat betreft de microtoponiemen een eigen dataset samenstellen, bewerken en up- en downloaden. Links ziet u een voorbeeld van een microtoponiem. Het gaat hier om de Bloemweide in Heiloo. Rechts ziet u de bijbehorende kaart met daarop ook de Bloemweide.