skip to main content

Commissie Strategie en Beleid

De Commissie voor Strategie en Beleid (CSB) denkt met het Management Team en de onderzoeksgroepen mee over de wetenschappelijke koers van het instituut; ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie (WeCo). De CSB bestaat uit twee onderzoekers uit elk van beide onderzoeksgroepen.

De CSB bestond in 2011 uit de volgende leden:

• B. Hermans
• J. Helsloot
• F. Hinskens
• Th. Meder (voorzitter)

De CSB werd door de directeur geconsulteerd over de veranderende positie van naamkunde in de voorgenomen reorganisatie. De CSB toonde er begrip voor dat het Documentatie- en Onderzoekscentrum Naamkunde, en daarmee met name het wetenschappelijke onomastieke onderzoek, niet werd gecontinueerd. Daarentegen toonde de CSB zich voorstander van handhaving en onderhoud van de naamkundige databanken, het liefst met de oprichting van een Namenportaal op internet.

Op verzoek van het MT heeft de CSB (evenals de wetenschapscommissie) advies uitgebracht over de als eerste te honoreren pilots in het nieuwe, projectgewijs georganiseerde onderzoeksprogramma van het Meertens Instituut. Naar het oordeel van de CSB voldeden alle aanvragen aan de wetenschappelijke criteria, maar bestond er na weging een voorkeur voor de pilots ‘Orale Transmissie’, ‘Het Leven der Liquidae’ en ‘Gradual Grammaticality’.

Op uitnodiging van extern adviseur A. Prins – lid van de Commissie Kwaliteitsindicatoren Geesteswetenschappen (KNAW) – heeft de CSB meegediscussieerd over het interim-rapport Kwaliteitsindicatoren voor Onderzoek in de Geesteswetenschappen, dat geschreven werd in opdracht van de KNAW. De CSB toonde zich in essentie gelukkig met de manier waarop (in de voorgestelde benadering) rekening zou worden gehouden met de specifieke vormen van productie in de geesteswetenschappen: zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke kwaliteit worden in het uitgebrachte advies door peers beoordeeld op de aspecten output, gebruik en erkenning.

Tot slot heeft de CSB zich ongevraagd uitgesproken over de Zelfevaluatie 2006-2011 die door de directeur was opgesteld ten behoeve van de internationale visitatiecommissie onderzoek. De CSB ging met name in op de toekomstvisie ten aanzien van het Meertens Instituut als organisatie en onderzoeksinstituut. De voorgenomen opheffing van de CSB, zoals blijkt uit het organogram, werd betreurd: de vervanging door een research board werd niet als een gelijkwaardige opvolger ervaren. Verder vertoont het organogram in het algemeen een toenemende invloed van de directeur en afnemende inspraak van de onderzoekers. Bovengemoemde punten heeft de CSB ook naar voren gebracht tegenover de visitatiecommissie. De CSB pleitte bij de directie andermaal voor het behoud van de naamkundige databases voor het Meertens. Tot slot erkende de CSB het belang van een nieuwe onderzoeksrichting als de e-Humanities, maar werd ook benadrukt dat dit type onderzoek niet overheersend zou moeten worden: bepaalde onderzoeksvragen kunnen beter (ook) met andere methoden worden beantwoord.