skip to main content

Onderdeelcommissie

De Onderdeelcommissie (OC) is het medezeggenschapsorgaan binnen het Meertens Instituut.

Per 1-1-2012 Per 1-4-2012 Per 1-9-2012
Femke Niehof
Marc van Oostendorp (vz.)
Markus Balkenhol
Martine de Bruin
Mathilde Jansen
Martine de Bruin
Femke Niehof
Peter van Kranenburg
Bjoern Koehnlein (voorz.)
Gertjan Postma
Martine de Bruin (secr.)
Femke Niehof
Peter van Kranenburg (vz.)
Rob Zeeman
Gertjan Postma    

OC Enquête 2012

De resultaten van de OC-enquête die in het voorjaar van 2012 onder de medewerkers is gehouden heeft tot enkele aanbevelingen aan de directie geleid, met name op het gebied van overleg tussen medewerkers en leidinggevenden: meer functioneringsgesprekken, meer betrokkenheid van afdelingshoofd bij werkzaamheden onderzoekers, beter werkoverleg met leidinggevende. Verder bleek er behoefte aan een faciliteit om sociale contacten te bevorderen. Dit resulteert in een plan voor een ‘koffiehoek’.

Verlofregeling

Sinds 1 december 2012 is een nieuwe verlofregeling van kracht. Grondgedachte is dat het niet de bedoeling is dat plusuren als verlof gebruikt worden. Kern van de regeling is dat maandelijks de teveel opgebouwde plusuren automatisch vervallen. Als OC zijn we betrokken geweest bij een aantal revisies van deze regeling. We hebben o.a. de regeling naast de CAO gelegd en we hebben als belangrijke verbetering een marge van 8 uur gesuggereerd. Daarnaast heeft de OC bedongen dat er een individuele maatregel komt voor medewerkers die niet anders kunnen dan / een goede reden hebben om plusuren te maken.

Reorganisatie Meertens Instituut, 2de fase

Als OC zijn we intensief betrokken bij de tweede fase van de reorganisatie van het Meertens Instituut. Deze fase betreft de organisatie van het onderzoek. N.a.v. de conceptversie van het reorganisatieplan zijn enkele aanbevelingen gedaan.

Clustering KNAW Humanities

Aangezien de gebeurtenissen elkaar snel opvolgen m.b.t. de voorgenomen clustering van de geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW, is er intensief contact geweest tussen OC en directie. De verschillende stappen in het proces zijn gecommuniceerd en de OC heeft uitgebreid kunnen reageren. Aangezien de OC als zodanig geen direct actieve rol heeft, hebben deze bijeenkomsten voornamelijk het karakter van informatievoorziening gehad.

De Meertens OC is betrokken geweest bij een adviescommissie’voor de OR die samengesteld was uit vertegenwoordigers van de OCs van de geesteswetenschappelijke instituten. Als Meertens OC hebben we een uitgebreid commentaar op de ‘Contourennota’ opgesteld dat via deze commissie naar de OR is gecommuniceerd.