skip to main content

Onderdeelcommissie

De Onderdeelcommissie (OC) is het medezeggenschapsorgaan binnen het Meertens Instituut.

Samenstelling

De onderdeelscommissie (OC) bestond in 2010 uit de volgende personen:

  •  Markus Balkenhol
  • Eveline Doelman
  • Mathilde Jansen
  • Femke Niehof
  • Marc van Oostendorp                                                                                            

                                                                                                                                                       
Het voorzitterschap van de OC rouleert; het werd tot maart 2010 bekleed door Markus Balkenhol, daarna tot december 2010 door Mathilde Jansen, en daarna door Marc van Oostendorp.

Enquête

Een belangrijk moment was de (ongeveer) tweejaarlijkse enquête onder het personeel; hieraan werd door ongeveer een derde van het personeel deelgenomen. De resultaten werden gepresenteerd tijdens een traditionele lunchbijeenkomst in april. Over het algemeen stemden de resultaten tot optimisme: ongeveer 85 procent van de medewerkers meldde tevreden tot zeer tevreden te zijn over de eigen baan, de werksfeer op het instituut en de leidinggevenden. Wel bleek er onder het personeel enige ongerustheid over de toekomst van het instituut, al was deze niet gelijkmatig verdeeld over de verschillende afdelingen. Ook waren er een aantal punten van terugkerende detailkritiek, die de OC heeft ingebracht in het overleg met de directie.

Overleg

Bij zijn aantreden had de OC zich voorgenomen om ongeveer vier keer per jaar met de directie bijeen te komen. Dat aantal is dit jaar precies gehaald. De notulen van deze vergaderingen zijn (net als de notulen van de eigen vergaderingen die de OC heeft gehouden) allemaal via intranet te raadplegen. Een terugkerend punt tijdens de verschillende vergaderingen waren de financiële problemen die op het instituut aankomen. Naarmate het jaar vorderde werd duidelijk dat een en ander met tamelijk grote waarschijnlijkheid gaat leiden tot een reorganisatie, al is de omvang daarvan onbekend. De OC en de directie hebben afgesproken gemaakt over de onderlinge communicatie bij deze reorganisatie en bovendien over deze afspraken – en over het weinige dat er concreet bekend was – gezamelijk met de medewerkers gecommuniceerd, onder andere door middel van een bijeenkomst van het personeel in december.

Begroting

Een kleiner financieel punt is de kleine eigen geoormerkte begroting die de OC ieder jaar mag besteden. In de praktijk gaat dit over een assortiment van verschillende zaken zoals een bijdrage aan de kosten van de kantine en het personeelsuitje; de OC heeft nauwelijks ruimte om hierin te manipuleren en heeft daarom ook dit jaar vrijwel dezelfde begroting goedgekeurd als in vorige jaren.

Automatisering

Een ander steeds terugkerend punt waren de problemen bij de overdracht van de automatisering naar de KNAW-afdeling I&A. In de zomer is het instituut gemigreerd naar de servers van I&A en de OC heeft naar beste vermogen klachten over de gevolgen van deze migratie, die soms tot het eind van het jaar te voelen waren, zoveel mogelijk met de directie door te spreken.

Afbeelding rechtsboven: Geboortekaartjes op het instituut, Femke Niehof