skip to main content

Onderdeelcommissie

De Onderdeelcommissie (OC) is het medezeggenschapsorgaan binnen het Meertens Instituut.

Samenstelling

De onderdeelscommissie (OC) bestond in 2011 uit de volgende personen:

  • M. Balkenhol
  • M. de Bruin
  • M. Jansen
  • F. Niehof
  • M. van Oostendorp              

Aan het begin van het jaar trad Eveline Doelman af, omdat zij met pensioen ging. Zij werd met toestemming van de directie vervangen door Martine de Bruin.

Reorganisatie

Verreweg het belangrijkste punt van aandacht had de reorganisatie, die uiteindelijk door een samenloop van omstandigheden langer op zich liet wachten dan de bedoeling was.

Oorspronkelijk zou de OC al in januari inzage krijgen in de reorganisatieplannen, maar doordat het ingewikkelder bleek dan voorzien om deze te maken, kwamen deze uiteindelijk pas enkele maanden later. In overleg met de directeur was inmiddels afgesproken dat de inspraakprocedure zoveel mogelijk ‘intern’ gehouden zou worden. Ook hier kwamen echter twee kinken in de kabel: door ziekte van de directeur kon er minder gemakkelijk (informeel) overlegd worden dan de bedoeling was, en bovendien had inmiddels de centrale ondernemingsraad van de KNAW (OR) besloten dat deze inmiddels verantwoordelijk was.

Uiteindelijk werd een conceptversie van het advies over het reorganisatieplan opgesteld door een commissie die bestond uit de gehele OC en twee leden van de OR. Dit rapport stemde in met de noodzaak tot reorganisatie, maar plaatste enkele kritische kanttekeningen bij individuele voorgestelde maatregelen.

De OR nam dit rapport vervolgens over, maar legde bij het verdere overleg in de zomerperiode enkele eigen accenten; de bezwaren van de OR gingen vooral over het opheffen van de functies ‘hoofd facilitaire dienst’ en ‘medewerker externe betrekkingen’. Uiteindelijk leidden deze bezwaren tot een negatief advies, dat de directie echter naast zich neer heeft gelegd.

Omdat geen van de betrokkenen achteraf gelukkig was met deze procedure, is tussen OR, OC en de directies van het Meertens Instituut en de KNAW afgesproken dat er de volgende keer meer duidelijkheid moet zijn over wie op welk moment precies welke verantwoordelijkheid heeft.