skip to main content

Onderdeelcommissie

Samenstelling OC

De OC was als volgt samengesteld:

  • Jan van Bruggen
  • Margreet van der Ham (voorzitter)
  • John Helsloot
  • Ben Hermans

De in 2006 ontstane vacature kon, ondanks herhaalde oproepen door de OC, niet worden vervuld.

Er zijn twee overlegvergaderingen met de directie gehouden.

Advies en instemming

In overleg met de directie hebben de decentrale gelden een bestemming gekregen.
Als verplichte vrije dagen zijn in 2007 de vrijdag na Hemelvaart, maandag 24 december, donderdag 27 en vrijdag 28 december, en maandag 31 december aangewezen.

Overige onderwerpen

De OC heeft aan het Management Team (MT) vragen gesteld over: de taakoverdracht aan de nieuwe huismeester; de bemensing van de receptie; de verwerking in de tijdsregistratie van de verplichte vrije dagen; de taakverdeling binnen het MT in de periode dat de directeur een deeltijdbaan vervulde aan de UvA; de behoefte van sommige medewerkers aan webmail of een daarmee vergelijkbaar programma; de nieuwe website en de vertaling van een deel daarvan in het Engels; de frequentie van de verspreiding van de ‘Berichten van het MT’; eventuele ondersteuning elders wanneer de P&O-functionaris afwezig is; de nieuwe kamerindeling op het instituut; het onverwachte vertrek van het hoofd van de afdeling ICT, ook in enkele afzonderlijke gesprekken tussen de voorzitter van de OC en de directeur; de gevolgde procedure bij de verkiezing van een nieuwe onderzoeksleider bij de afdeling Etnologie.

Bij al deze ondewerpen had de directie begrip voor onze zorgen en zegde toe, voorzover mogelijk, naar verbetering te streven. In de meeste gevallen zijn de knelpunten inmiddels verholpen.

Door het vertrek van het NIWI uit ons gebouw komen de kosten voor de kantine nog steeds voor een groot gedeelte voor rekening van het Meertens. Om deze kosten terug te brengen stelde het MT voor om het aanbod te versoberen en voor een periode van vijf maanden een proef te nemen met het sluiten van de kantine op vrijdagen. Door een bijdrage vanuit de OC-gelden kon de versobering van het aanbod achterwege blijven. De OC heeft ingestemd met de sluiting van de kantine op vrijdagen, op voorwaarde dat dit na afloop van de proefperiode geëvalueerd wordt.

Verder heeft de OC eind 2007 weer een enquête onder de medewerkers gehouden – peiling naar o.a. welbevinden op het werk, functionerings- en POP-gesprekken, communicatie en begeleiding binnen het instituut. De uitkomst van de enquête werd begin 2008 bekendgemaakt en met het MT besproken.

Plannen voor 2008

De OC streeft naar een frequentere uitwisseling van informatie tussen MT en OC.