skip to main content

Onderdeelcommissie

Samenstelling OC

– Jan van Bruggen (interim-voorzitter vanaf april 2008; voorzitter vanaf december 2008)
– Margreet van der Ham (voorzitter tot april 2008)
– John Helsloot
– Ben Hermans

Er zijn twee overlegvergaderingen met de directie gehouden.

Advies en instemming

In overleg met de directie is de bestemming van de decentrale gelden vastgesteld en zijn 2 mei, 29, 30 en 31 december als verplichte vrije dagen aangewezen.

Overige onderwerpen

Dit zijn de belangrijkste punten die aan de orde zijn gekomen tijdens de overlegvergaderingen met de directie:
–      Personele wijzigingen en opvulling van vacatures;
–      Gevolgen voor het instituut van de 6.5%-korting op de rijksbijdrage;
–      Gevolgen van de mogelijke verhuizing en instituutsclustering
(gerelateerd aan de 6.5%-korting);
–      De enquête die aan het einde van 2007 onder de medewerkers is gehouden;
–      Versoepeling van informatie-uitwisseling, tussen MT en OC, maar ook
tussen MT en personeel;    
–      Problemen rond de frequentie en de verslaggeving van de functioneringsgesprekken;
–      Engelse versie van de website.

Het MT heeft toegezegd om tijdig met het OC te vergaderen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. De berichten van het MT zullen steevast op het intranet worden gepubliceerd, net als de notulen van de OC, en die van de overlegvergaderingen. Het OC heeft zich voorgenomen om voorafgaande aan iedere overlegvergadering het personeel te vragen of er nog relevante agendapunten zijn.

Enquête

Tijdens een lunchbijeenkomst in februari zijn de resultaten bekend gemaakt van de enquête die gehouden is aan het einde van 2007. Uit de antwoorden blijkt dat, in het algemeen, het personeel zeer tevreden is. Sommige medewerkers noteren problemen mbt de functioneringsgesprekken en de informatievoorziening door het MT. De OC heeft deze punten besproken met de directie.

Over de problemen bij de functioneringsgesprekken is ook overleg gepleegd met de vertrouwenspersoon. Er is besloten om op het juiste moment informatie te versturen over wat een functioneringsgesprek precies is, en welke rechten en plichten ermee verbonden zijn. Tijdens deze vergadering is vastgesteld dat de taakverdeling tussen OC en de vertrouwenspersoon goed werkt (OC doet de ‘boven-individuele’ problemen, en de vertrouwenspersoon de ‘persoonlijke’).

De medewerkers zijn dmv een aparte enquête geconsulteerd over de vraag voor welke locatie men een voorkeur heeft in het geval van clustering. Er bleek een vrijwel unanieme voorkeur voor Amsterdam.

Plannen voor 2009

Deze zullen worden bekend gemaakt door de OC in nieuwe samenstelling die aantreedt in maart 2009.