skip to main content

Onderdeelcommissie

Samenstelling OC

In 2006 hebben OC-verkiezingen plaats gevonden. Tot 28 maart bestond de OC uit D. Gerritzen, M. van der Ham, M. Twisk, M. van Zuijlen en T. Meder (voorzitter).

Na de verkiezing was de OC als volgt samen gesteld:

  • J. van Bruggen
  • I. van Ginneken
  • M. van der Ham (voorzitter)
  • J. Helsloot
  • B. Hermans

I. van Ginneken heeft ontslag genomen per 1 september. De OC is daarna door gegaan met vier leden.

Door omstandigheden, o.a. een nieuwe OC, hebben er dit jaar (maar) drie overlegvergaderingen met de directie plaats gevonden (waarvan één spoedoverleg).

Advies en instemming

In overleg met de directie hebben de decentrale gelden een bestemming gekregen. Als verplichte vrije dagen zijn in 2006 de vrijdag na Hemelvaart, en de drie dagen na Kerst aangewezen.

Overige onderwerpen

Ondanks het feit dat de OC de redenen begrijpt, heeft de OC aangegeven het te betreuren dat de vaste aio-posities van het Meertens Instituut – wegens financiële krapte – zijn geschrapt. Verder is de (onderbezetting op de) receptie aan de orde gekomen: door personele wijzigingen zijn er gaten gevallen. Ook bij de helpdesk is er sprake van onderbemanning – dit gat is gedeeltelijk gedicht met een gedetacheerde helpdeskmedewerker. Daarnaast is de situatie op de afdeling Technische Ontwikkeling besproken. Naast overleg met de directie, zijn er afzonderlijke gesprekken gevoerd met het personeel van TO.

Ook het van huis uit inloggen op de databases van het Meertens, is weer aan de orde geweest. Vanwege hoge eisen die gesteld worden aan netwerkbeveiliging is deze faciliteit nog niet gerealiseerd. Er zijn vragen gesteld over de gevormde DOCs (Documentatie- en Onderzoekscenta). Ook over de UFO-inschaling zijn vragen gesteld en de (vordering van) de nieuwe website is aan de orde geweest.

Door het vertrek van het NIWI uit ons gebouw, en omdat een volledige ingebruikname van de vrijgekomen ruimte niet binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden, is gesproken over onze cateraar. De kosten, voorheen gedeeld met het NIWI, komen nu voor een groot gedeelte voor rekening van het Meertens Instituut. Doordat er minder mensen gebruik maken van de kantine, is het aantal ‘mens-uren’ bij de catering gehalveerd. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de toekomst van de catering/kantine eruit zal zien.

Een belangrijke vernieuwing in 2006 was de aanstelling van een ombudsvrouw. De reden hiervoor was medewerkers met individuele, werkgerelateerde problemen een mogelijkheid te bieden om deze problemen aan te kaarten.

Plannen voor 2007

De OC is van plan in 2007 weer een enquête onder de medewerkers te houden – een peiling naar o.a. het welbevinden op het werk, functionerings- en POP-gesprekken, communicatie en begeleiding binnen het instituut. Ook wil de OC vaker overleggen met de directie en haar zichtbaarheid binnen het instituut vergroten.