skip to main content

Wetenschapscommissie

In 2008 is besloten de structuur van de commissie te wijzigen: er komt een kleinere nationale commissie bestaande uit vier externe leden (twee uit de taal hoek en twee uit de etnologie hoek) en een internationale commissie die bestaat uit de nationale commissie aangevuld met een aantal internationale experts (waarbij tenminste een etnoloog en een taalkundige afkomstig zijn uit Vlaanderen).

Een drietal leden had in 2008 de maximale dubbele termijn (2 x 5 jaar) er op zitten: Jan Vaessen (voorzitter), Pieter Muysken en Johan Taeldeman zijn afgetreden. Nieuw aangetreden leden zijn Roeland van Hout (RUNijmegen) en John Nerbonne (RUNijmegen). Hiermee is de samenstelling van de nationale commissie als volgt:

  • Henk Driessen (voorzitter)
  • Heidi Dahles
  • Roeland van Hout
  • John Nerbonne

De internationale commissie bestaat uit Mark Jacobs, die versterking krijgt van drie nieuwe leden.

De wetenschapscommissie is in het verslagjaar eenmaal bijeen geweest, op 22 september. Er is uitvoerig overleg geweest over de door de KNAW aangekondigde bezuinigingen, eventuele clustering van KNAW-instituten, de relatie van het instituut met het NCV en de Unesco, en de ontwikkelingen op het terrein van digitalisering, documentatie en ICT (computational humanities).