skip to main content

Documentatie en archieven

De documentatie van gegevens over taalvariatie en cultuur van het dagelijks leven in Nederland, behoort tot de centrale taken van het Meertens Instituut. Het instituut beheert momenteel circa duizend collecties en archieven op het terrein van Variatielinguïstiek en Etnologie. Uitgangspunt voor het beleid ten aanzien van acquisitie, beheer en behoud van de archieven en collecties is dat documentatie in dienst staat van het (toekomstig) wetenschappelijk onderzoek. Het archief beslaat nu zo’n 400 meter. Steeds vaker worden de archieven in digitale vorm bewaard. In 2008 is het Meertens archief verrijkt met diverse schenkingen:

  • van Jan van den Bosch een collectie Nederlandse kerst- en nieuwjaarskaarten
  • van mevrouw Maarschalkerweer een verzameling aantekenboekjes en brieven
  • van B.J. Martens van Vleit aantekeningen die ten grondslag liggen van ‘de volkstaal van de stad Uterech’
  • van Sjef van den Bosch een verzameling beeldjes met bijbehorende documentatie
  • van J.P. van Hoeve een verzameling brieven en gelegenheidsgedichten
  • 3 cdroms met de collectie ik@nrc.nl Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
  • van L.A.L. van Ooyen de stukken die ten grondslag liggen aan deel 17 Zuid-Holland en Utrecht van de Reeks Nederlandse dialect-atlassen.

Schenkingen van min of meer losse archivalia of boeken zijn in dit overzicht niet opgenomen.
Medewerker: J.J. Schell.

Sinds 2002 is er een digitaal archievenoverzicht beschikbaar waarmee al het materiaal voor de eigen onderzoekers en het publiek toegankelijk is. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt en staat online: http://www.meertens.knaw.nl/archieven/.

Informatieverstrekking

Naast documenteren en archiveren is het verstrekken van informatie een andere belangrijke taak van het onderdeel documentatie en archieven. De dienstverlening is primair gericht op wetenschappers, maar kan ook ondersteuning bieden aan journalisten, radio- en TV-makers, amateuronderzoekers en andere geïnteresseerden. De verzoeken om informatie worden geregistreerd tezamen met de antwoorden en kunnen als hulpmiddel dienen voor toekomstige aanvragen. In 2008 zijn in totaal 187 verzoeken om inlichtingen binnengekomen, waarvan 85 afspraken voor een bezoek aan de leeszaal. Er werden 70 familienaamverzoeken via NedFamData beantwoord.

Medewerkers: I. van Beersum (uitvoerder), B.L. van den Berg (uitvoerder), R. Boerrigter (uitvoerder), L.S.G.B. Brouwer (uitvoerder), E. Doelman (uitvoerder), D. Gerritzen (uitvoerder), E. van der Grijn-Santen (uitvoerder), H.B.A. Rave (uitvoerder), J.J. Schell (coördinator), M.L.C. van Zuijlen (uitvoerder).

Projecten

Bedevaartplaatsen in Nederland on Line (BiN-on Line/BoL) (2006-2010)

Bewerking, onderhoud en uitbreiding van de online databank Bedevaartplaatsen in Nederland (BoL); Verwerving en beheer van data en documentatie inzake heilige en bedevaartplaatsen, t.b.v. de database en het materiële BiN-documentatiebestand. Stimulering van het gebruik van de BoL-database en vergroting van de kennis inzake de Nederlandse en Europese bedevaartcultuur ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek alsmede voor een breder publiek. Deelproject van ‘Shrines and Pilgrimage’. Internet: http://www.meertens.knaw.nl/bol.
Resultaten in 2008: de structuur van de data en het beeldmateriaal van de database is verbeterd; daarnaast is de vormgeving van de site vernieuwd. Geheel nieuw lemma toegevoegd: Warfhuizen. Ca. 30 lemma’s geactualiseerd.
Medewerkers: P.J. Margry (projectleider/uitvoerder), C. Caspers (TBI Nijmegen), C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

Conservering middels preservation imaging van de collecties Boekenoogen en Bakker (2008-2010)

Digitalisering van de collectie van de taal- en letterkundige Gerrit Jacob Boekenoogen (1868-1930) (archiefnummer 56). In de jaren 1892-1894 heeft hij in allerhande Nederlandse kranten en tijdschriften oproepen geplaatst om hem volksliedjes en volksverhalen op te sturen. Dit leverde een grote respons op. Een van zijn informanten was Cornelis Bakker (1863-1933), plattelandsarts in Broek in Waterland van 1891-1920. Op aansporen van Boekenoogen verzamelde hij ruim 500 sprookjes, sagen en anekdoten, liederen, raadsels, dialectzinnen en centsprenten. De stukken van Bakker zijn ooit uit de collectie Boekenoogen gelicht. Sindsdien is dat als een zelfstandige collectie beschouwd (archiefnummer 68). Herkomst van de collecties is de Maatschappij der Nederlandse letterkunde.
Resultaten in 2008: het materiaal is per collectieonderdeel doorgenomen en op volgorde gelegd: prentmateriaal (centsprenten en uit tijdschriften geknipte plaatjes), liedblaadjes, fiches en brieven. De centsprenten zijn extern gerestaureerd. In een concordantietabel zijn per item een unieke code en metadata toegevoegd. Het eerste deel van het materiaal is opgehaald door het digitaliseringsbedrijf Karmac voor verwerking.
Medewerkers: J.J. Schell (projectleider), B. Boom (uitvoerder), T. Pinna (uitvoerder).

Databank materiële cultuur (Boedelbank) (1987-2010)

De databank materiële cultuur van het Meertens Instituut bevat meer dan 5000 boedelbeschrijvingen uit twaalf verschillende Nederlandse dorpen en stadjes (Doesburg, Geldermalsen, Lichtenvoorde/Groenlo, Maasland, Maassluis, Medemblik, Oirschot, Rosmalen, Twisk, Weesp en Weesperkarspel). De boedelinventarissen dateren uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Circa 3000 beschrijvingen zijn integraal opgenomen in de digitale databank. De overige 2000 inventarissen worden in fotokopie of microfilm in het boedelarchief bewaard.
Resultaten in 2008: onderhoudswerkzaamheden
Medewerkers: H.C. Dibbits (projectleider), E. Doelman (uitvoerder), H. Nijboer (stagiair), C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

De Nederlandse Volksverhalenbank (1994-2010)

Een elektronische database met Nederlandse Volksverhalen waarin de reeds verzamelde volksverhalen in het Meertens-archief worden ontsloten, en waarin nieuwe volksverhalen worden opgeslagen en gedocumenteerd. De bank is opgezet als onderzoeksinstrument op het gebied van de Nederlandse etnologie en letterkunde, en wordt voortdurend uitgebreid. Sinds de aanvang van de Nederlandse Volksverhalenbank in oktober 1994 zijn er jaarlijks tussen de 1000 en 2000 verhalen toegevoegd. Na de millenniumwisseling is de invoer geïntensiveerd, waarvoor stagiaires en extra invoerkrachten zijn aangetrokken. De Nederlandse Volksverhalenbank bevat inmiddels meer dan 30.000 verhalen. Internet: http://www.verhalenbank.nl. Deelproject van ‘De Nederlandse Volksverhalenbank’.
Resultaten in 2008: er zijn ruim 1000 volksverhalen ingevoerd in de Nederlandse Volksverhalenbank, zodat het totaal nu boven de 39.000 verhalen ligt. De Nederlandse Volksverhalenbank is dit jaar bijzonder dienstig geweest bij het schrijven van lemma’s voor het boek ‘Lokale Verhalen’. Een aanvraag bij CATCH (NWO) voor een onderzoeksproject FACT (Folktales As Classifiable Texts) i.s.w. met de Technische Universiteit Twente heeft het helaas net niet gehaald.
Medewerkers: R. Koman (projectleider DOC Volksverhaal), M. van Dijk (medewerker onderzoek / invoer), Th. Meder (coördinator), H. Rave (documentalist), M. van Zuijlen (beheerder Volksverhalenbank).

Digitalisering en ontsluiting Collectie Harrie Franken (2007-2010)

De belangrijke collectie volksliederen in Brabant opgetekend door Harrie Franken (1937-2003) is in 2007 overgedragen aan het Meertens Instituut, inclusief de bijbehorende documentatie. Het Meertens Instituut zal deze digitaliseren en ontsluiten, dat wil zeggen de magneetbanden overbrengen in digitaal formaat en de documentatie verwerken in de Nederlandse Liederenbank. Deelproject van ‘Nederlandse Liederenbank: actualisering, verrijking en uitbreiding’, in samenwerking met: Stichting Harrie Franken.
Resultaten in 2008: de databestanden van Harrie Franken werden geconverteerd naar een leesbaar formaat. Uit het materiaal (papier en digitaal) werd een basale inventarisatie gemaakt van Frankens bandmateriaal en op grond hiervan werden 4000 korte liedbeschrijvingen toegevoegd aan de Nederlandse Liederenbank (nog niet online raadpleegbaar). Kees Grijpink digitaliseerde de banden en bewerkte de output in samenwerking met documentalist Ineke van Beersum tot zinvolle tracks.
Medewerkers: I. van Beersum (documentalist), M.J. de Bruin (software-ontwikkelaar), L. Grijp (coördinator), C.A.M Grijpink (audiotechnicus).

Dutch Folksongs as Musical Content (2007-2009)

Melodieën uit de volksliedcollectie Onder de groene linde worden ingevoerd volgens het formaat van WITCHCRAFT (zie aldaar), zodat ze op zuiver muzikale inhoud opzoekbaar worden. Ook wordt muzikale context ingevoerd, dat wil zeggen eerdere optekeningen van dezelfde melodieën. De presentatie van de melodienotaties geschiedt op het internet via de Nederlandse Liederenbank. Er wordt een online editor gebouwd zodat op termijn ook vrijwilligers aan dit project kunnen bijdragen.
Resultaten in 2008: de software van de online editor werd uitgebreid en geschikt gemaakt voor instrumentale bronnen. Studenten van een nieuwe werkgroep Music Retrieval van L.P. Grijp aan de Universiteit Utrecht voerden vervolgens c. 500 stukken uit vooral 18e-eeuwse speelmansboekjes in. Het team, bestaande uit coördinator Ellen van der Grijn, medewerkers Marieke Klein en Mariet Kaptein, versterkt met enkele stagiairs, corrigeerde ruim de helft hiervan en voerde hiernaast nog eens zo’n 1000 liedjes uit Onder de Groene Linde en een kleine 1000 uit de muzikale context in. Annemieke Arendsen werkte de bronbeschrijvingen bij in de liederenbank. T.b.v. het Witchcraft-project werd een testcorpus tot in detail geclassificeerd, met als doel het geven van een meetbare indicatie van hoe een mens melodieën identificeert. De liedjes werden gesegmenteerd in de onderdelen ritme, contour, motieven, vorm, tekst en daarop afzonderlijk beoordeeld (per zin en als geheel) in vergelijking tot een “modellied”. Projectleider Martine de Bruin nam in december de Digitaal Erfgoedprijs 2008 voor het project in ontvangst.
Medewerkers: M. de Bruin (projectleider), A. Arendsen (bibliotheek-technisch medewerker), E. van der Grijn Santen (coördinator), M. Kaptein (onderzoeksmedewerker), M. Klein (onderzoeksmedewerker).

GTR-project Databank Dialectdata, gebaseerd op geluidsopnamen (2000-2010)

Onderhoud en verrijking van de database van fonetische transcripties uit het veldwerkproject ‘Fonologie en Morfologie van de Nederlandse Dialecten op basis van veldwerk’ (1983-1990). Het betreft gedetailleerde fonetische transcripten van steeds 1876 items uit 364 plaatsen in Nederland (366 opnames), 58 Friese, 179 Vlaamse plaatsen en 10 plaatsen in Noord-Frankrijk. De databank van het GTR(Goeman, Taeldeman en van Reenen) -project vormt de basis voor de Morfologische Atlas van Nederlandse Dialecten (MAND) en de Fonologische Atlas van Nederlandse Dialecten (FAND, Gent). Project in samenwerking met: VU, Fryske Akademy, RUG, Katholieke Universiteit Leuven, Rijksuniversiteit Gent.
Resultaten in 2008: voorbereidingen aan het tweede deel van de Morfologische Atlas.
Medewerkers: A.C.M. Goeman (projectleider), B.L. van den Berg (uitvoerder), J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), P. Th. van Reenen (VU).

Knipselarchief (2000-2010)

De opbouw van een verzameling kranten- en tijdschriftknipsels op het gebied van de Nederlandse etnologie, op basis van een corpus van regionale dagbladen. De verzameling is in eerste instantie gericht op lopende projecten, daarnaast is zij bedoeld om nieuwe trends te signaleren.
Resultaten in 2008: toevoeging van ongeveer 200 knipsels.
Medewerkers: T. Tegelaers (uitvoerder), M.L.C. van Zuijlen (documentalist).

Naambestanden uit de Gemeentelijke Basisadministratie gereedmaken voor onderzoek en documentatie (2006-2010)

Naambestanden uit de Gemeentelijke Basisadministratie worden geschikt gemaakt voor onderzoek en voor integratie met de Nederlandse Familienamen Databank en de Nederlandse Voornamen databank. De voornamenselectie (van 1 juli 2006) omvat ca. 18 miljoen volledige voornamen van personen die na 1994 leefden, en ca 2 miljoen namen van personen die eerder overleden. De laatste groep kan meerdere malen voorkomen en moet opgeschoond worden. Daarnaast komt er software om per voornaam een verspreidingskaart over Nederland te maken (per geboorteplaats), en een populariteitsdistributie vanaf 1900. Per naam wordt deze informatie als eerste naam en als volgnaam beschikbaar gesteld, en kan – indien beschikbaar – gekoppeld worden aan de achtergrondbeschrijving uit de NVD. Voor familienamen is de selectie op 4 september 2007 uitgevoerd, en van ca 18 miljoen personen is de familienaam bekend. Ook hier kan een verspreidingskaart (van woonplaats) per naam worden gegeneerd, en is integratie met de NFD doel. Bij publicatie wordt streng gelet op privacy aspecten. Deelproject van ‘DOC Namen’, in samenwerking met: Utrecht institute of Linguistics, Universiteit Utrecht.
Resultaten in 2008: de verspreidingskaart voor familienamen is in betaversie gereed gemaakt voor leden van het netwerk naamkunde.
Medewerkers: G. Bloothooft (uitvoerder), J.P. Kunst (software- ontwikkelaar), M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

Namen en Naamkunde in Nederland en elders (NNN) (2002-2010)

Online versie van de Onomastische Literatuur Service (OLS), een documentatiesysteem dat de ontsluiting verzorgt van naamkundige en overige literatuur over namen en naamkundige onderwerpen. Internet: http://www.meertens.nl/nnn. Deelproject van ‘Onomastische Literatuur Service (OLS’.
Resultaten in 2008: nieuwe invoer van 388 records.
Medewerkers: L.S.G.B. Brouwer (uitvoerder).

Nederlandse Familienamen Databank (NedFamData) (2000-2010)

De Nederlandse Familienamen Databank verschaft informatie over de familienamen in Nederland met betrekking tot hun ontstaansgeschiedenis, taalkundige kenmerken en landelijke verspreiding. Op basis daarvan zijn naamsverklaringen geformuleerd. De onderlinge samenhang van varianten en naamtypen wordt met behulp van tekstschakels (‘links’) tot uitdrukking gebracht. Internet: http://www.meertens.nl/NFD/nfd.html.
Resultaten in 2008: op 31 december stond de teller van NedFamData op 90.121; in 2008 zijn er 7.325 records/namen toegevoegd. Aan het eind van het jaar zijn er bij 10.166 namen (11,28%) persoonsregistraties van de volkstelling van 1947 verwerkt (voornaam – familienaam – geboortedatum – adres): ca. 28.000 personen (ca. 0,3% van de bevolking).
Medewerkers: L.S.G.B. Brouwer (uitvoerder).

Nederlandse Liederenbank: actualisering, verrijking en uitbreiding (1990-2010)

De Nederlandse Liederenbank bevat metadata (beginregel, refrein, wijsaanduiding etc.) van meer dan 125.000 Nederlandse liederen, vanaf de Middeleeuwen tot in beginsel het heden. Van een aantal liederen zijn ook de volledige teksten en/of de muziek opgenomen. De database is sedert 1990 veel geraadpleegd door wetenschappers en publiek en moet ook in de toekomst duurzaam beschikbaar blijven als onderzoeksinstrument. De invoer van de gegevens is voornamelijk geschied, en geschiedt nog steeds, via tijdelijke, meest extern gefinancierde projecten. Daarnaast worden bestaande beschrijvingen verrijkt, bijvoorbeeld door gegevens en/of volledige teksten en melodieën toe te voegen. Los van invoer en dataverrijking vergt de database ook onderhoud: aanpassingen, verbeteringen en aanvullingen in zowel content als software. Project in samenwerking met: Universiteit Antwerpen, Digitale Bibliotheek Nederland, Koninklijke Bibliotheek.
Resultaten in 2008: in december werd publiekstrekker ‘De Zingende Kaart’ aan de internetversie van de liederenbank toegevoegd, een interface waar een verspreidingskaart van verschillende melodieën wordt gepresenteerd (zie ook Software-ontwikkeling t.b.v. online Nederlandse Liederenbank). Er werd een begin gemaakt met de bewerking van het in 2008 verworven archief Harrie Franken: ter voorbereiding op het digitalisering van de geluidsbanden van de Brabantse volksliedkenner werd de minimaal benodigde metadata van 4000 liederen verzameld en ingevoerd in de offline versie van de liederenbank. Er werden ruim 600 beschrijvingen van liederen en instrumentale composities toegevoegd, waaronder 250 geestelijke jaarkringliederen uit een 18e-eeuws handschrift door stagiaire Ulrike Weinreich onder begeleiding van Ellen van der Grijn en 375 composities uit speelmansboeken. Verder stond het werk aan de liederenbank vooral in het teken van de dataverrijking. Zo schreef Van der Grijn 185 commentaren bij liedtypen en melodieën. Op basis van de invoer voor het project Dutch Folksongs as Musical Content werden tientallen melodie-identificaties aangebracht door Van der Grijn en Marieke Klein en de laatste maakte of bewerkte ruim 100 melodie-edities voor internetpublicatie. Ook stagiair Alexandra Kecskés (begeleiding: Van der Grijn) maakte 200 melodie-edities. Ineke van Beersum voerde 500 zangersnamen en diverse biografieën toe aan het deelbestand Onder de groene linde en begeleidde stagiaire Marijke Horde bij het maken van 125 zangersbiografieën. Annemieke Arendsen werkte 700 bronbeschrijvingen op tot het vereiste bibliografische niveau, en voorzag nog eens 4500 ongedateerde bronnen van een globale datering. Er werden 190 vragen uit het land beantwoord.
Medewerkers: A. Arendsen (bibliotheektechnisch medewerker), I. van Beersum (informatiespecialist), M. de Bruin (software-ontwikkelaar), E. van der Grijn Santen (informatiespecialist), L.P. Grijp (onderzoeker), M. Klein (informatiespecialist).

Nederlandse Toponiemen Databank (2008-2010)

De Nederlandse Toponiemen Databank zal de basis gaan vormen van de toponymische documentatie. Ook zal deze databank dienen als een raamwerk voor de digitale ontsluiting van de collectie microtoponiemen van het Meertens Instituut (circa 225.000 systeemkaarten en circa 1750 topografische kaarten). Voor de verdere ontsluiting van de collectie microtoponiemen wordt ingezet op technieken waarmee lokale experts de verzameling gegevens kunnen verrijken.
Resultaten in 2008: ontwikkeling van een datamodel en eerste versies van de interfaces voor het raadplegen en het beheer van de databank; voorbereiding van het scannen van de collectie microtoponiemen.
Medewerkers: H. Nijboer (uitvoerder).

Nederlandse Voornamen Databank (2000-2010)

De Nederlandse Voornamen Databank is het databestand behorend bij het boek ‘Prisma Voornamen’. Het bestand bevat ruim 20.000 voornamen met naamsverklaring. Internet: http://www.meertens.nl/voornamen/VNB.
Resultaten in 2008: beantwoorden van e-mails van bezoekers van de website; incidentele wijzigingen naar aanleiding hiervan. Schrijven van een conceptplan voor een herziening naar aanleiding van de integratie van de GBA-data, in samenspraak met Gerrit Bloothooft en Harm Nijboer.
Medewerkers: D. Gerritzen (uitvoerder).

Onomastische Literatuur Service (OLS) (1989-2010)

Gedetailleerd ontsloten bibliografisch databestand, uitgebreid met diverse zoekmogelijkheden, gebaseerd op het voormalige kaartsysteem. Het bestand bevat vooral toponymische informatie; meer dan 55.000 records.
Resultaten in 2008: invoer van 392 records.
Medewerkers: L.S.G.B. Brouwer (uitvoerder).

Plantennamen in de Nederlandse Dialecten (2000-2010)

De PLAND biedt een inventarisatie van de volksnamen van planten in het Nederlandse taalgebied. Het materiaal omvat ± 270.000 records en is opgebouwd uit monografische, mondelinge en schriftelijk verzamelde data en gaat terug tot in de 19de eeuw. De toegang ertoe is op de website zowel taalkundig als botanisch. De PLAND presenteert de data per plant in de vorm een taalkaart (met de 11 meest frequente benamingen) en het materiaal in de vorm van een soort (dialect-)woordenboek met opgave van de bronnen, datering, lokalisatie plus illustraties en via een link de secundaire taalkundige literatuur. Daarnaast biedt de database de mogelijkheid taalkaarten op te roepen die laten zien voor welke planten bepaalde volksnamen gebruikt worden. Op 16-02-2006 is de website PLAND officieel in gebruik genomen. De database wordt echter doorlopend uitgebreid mmv Dr. J. Kruijsen, Prof.Dr. J. van Keymeulen en anderen. Momenteel zijn de Flora-bestanden van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD), het Woordenboek van de Overijsselse Dialecten (WOD) en het Woordenboek van de Limburgse en Brabantse Dialecten (WLD en WBD) in verregaande staat van bewerking. De PLAND is aangesloten bij Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF) en blijkt nu reeds in zijn soort de grootste collectie ter wereld. Internet: http://www.meertens.knaw.nl/pland. Deelproject van ‘PLAND’, in samenwerking met: R.U. Nijmegen, afdeling Taalwetenschap, R.U. Gent, afdeling Nederlandse Taalkunde en Vlaamse Dialectologie.
Resultaten in 2008: onderhoud database en 1 artikel.
Medewerkers: H.J.T.M. Brok (uitvoerder), J. Kruijsen (uitvoerder).

Soundbites uit vervlogen tijden (2008-2009)

Op 1 september is het Meertens Instituut samen met DANS (Data Archiving and Networked Services) begonnen aan het Soundbites uit vervlogen tijden project. Het Meertens Instituut beschikt over een grote hoeveelheid geluidsopnamen met gesproken dialect, die in de loop van de (tweede helft van de) twintigste eeuw zijn gemaakt. Doel van het project is om de volledige collectie (ruim duizend uur) op een duurzame manier voor onderzoek via internet, onder andere met de sprekende kaart, toegankelijk te maken. Project in samenwerking met: DANS.
Resultaten in 2008: een gedeelte van de cd’s is omgezet naar harde schijf en de uitbreiding van de ‘sprekende kaart’ is gedeeltelijk gerealiseerd conform het projectplan. Beide onderdelen zullen in 2009 worden afgerond. Daarnaast is er via de site van het Meertens Instituut en in e-data&research bekendheid gegeven aan het project. (Zeldenrust, D.A., “Dialecten beschikbaar via sprekende kaart”, in: e-data&research jrg. 3 nr. 3 (Den Haag, december 2008), pp 3.).
Medewerkers: K. Grijpink (audio-technicus), J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), D. Zeldenrust (coordinator), M. van Oostendorp (wetenschappelijk adviseur).

Vernieuwing Vragenlijsten (2005-2008)

Het project heeft als doel 1) het moderniseren van het vragenlijstensysteem van het Meertens Instituut. De nadruk ligt bij dit project op automatisering. Door vragenlijstenonderzoek voortaan via internet uit te voeren, kunnen aanzienlijke kostenbesparingen met betrekking tot dataverwerking gerealiseerd worden. Middels het opzetten van een online ‘Meertens Panel’ willen we deze doelstelling bereiken. Tevens hopen we zo nieuwe groepen respondenten te bereiken. Daarnaast is het de bedoeling 2) om de ingevulde vragenlijsten die in de loop van de afgelopen 75 jaar zijn binnengekomen digitaal op te slaan en systematisch doorzoekbaar te maken. Internet: http://www.meertens.knaw.nl/panel. Deelproject van ‘De vragenlijsten’.
Resultaten in 2008: de volgende vragenlijsten zijn afgenomen: Vloeken in het Nederlands (i.s.m. P. van Sterkenburg); Plattdeutsches Hör-Experiment (Maike Prehn). Voorbereid is: Staat van het dialect (S. Barbiers & H. Nijboer), af te nemen in februari 2009.
Medewerkers: H. Nijboer (uitvoerder)

Volkskundige Trefwoorden Databank (VTB) (1984-2010)

De Volkskundige Trefwoordenbank, de voortzetting van de Volkskundige Trefwoordencatalogus (VTC), is een systematische elektronische databank op etnologische thema’s en onderwerpen. De databank is gebaseerd op inhoudelijke ontsluiting van Nederlandse en buitenlandse boeken en tijdschriftartikelen, brieven, geluidsbanden, sagenboeken et cetera. Internet: http://www.meertens.knaw.nl/vtb.
Resultaten in 2008: er is een PHP/MySQL versie van de Volkskundige Trefwoorden Databank ontwikkeld die op de website van het Meertens beschikbaar werd gesteld.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), J.J. Schell (coördinator), M.L.C. van Zuijlen (uitvoerder).

Website Netwerk Naamkunde (2006-2010)

Het Netwerk Naamkunde is een platform voor naamkundigen en naamkundig geïnteresseerden in Nederland en Vlaanderen. De website van het netwerk beoogt zowel de communicatie tussen naamkundige onderling als de voorlichting over namen aan een breed publiek te bevorderen. Internet: http://www.naamkunde.net. Deelproject van ‘Netwerk Naamkunde’.
Resultaten in 2008: aanvulling en verbetering publieksinformatie en nieuwsvoorziening (doorlopend), beschikbaar stellen van de voornaamwijzer (3-6-2008).
Medewerkers: R. Boerrigter (uitvoerder), H. Nijboer (uitvoerder).