skip to main content

Technische ontwikkeling

De afdeling Technische Ontwikkeling bouwt databases, ontwikkelt webapplicaties en zorgt voor de technische ontwikkeling en het beheer van de website(s). Steeds meer onderzoeksresultaten en collecties van het instituut komen terecht in databases die worden ontsloten via de website voor onderzoek en voor een breder publiek.

Projecten

Cartografische module voor webapplicaties (2004-2010)

Op de cartografische component van de SAND gebaseerde PHP-module om Kloekenummers af te beelden op een grondkaart van het Nederlands taalgebied. Afdelingsoverschrijdend project: bedoeld om ingezet te kunnen worden bij alle projecten waar geografische informatie (in de vorm van Kloekenummers) aanwezig is. Internet: http://www.meertens.knaw.nl/kaart .
Resultaten in 2008: webinterface voor kaartmodule, los van een specifieke database, gemaakt. Kaart met dialectgrenzen (Daan/Blok 1969) als optionele grondkaart toegevoegd. Kaart met gemeentegrenzen van 2007 als optionele grondkaart toegevoegd.
Medewerkers: J.P. Kunst   (software-ontwikkelaar).

Monitor Meertens Instituut (2000-2010)

De Meertens-monitor is een database die informatie bevat over het onderzoek en onderzoeksgerelateerde activiteiten van medewerkers. In de monitor kunnen medewerkers hun eigen resultaten bijhouden, en de resultaten van collega’s inzien. De database wordt gebruikt voor de productie van het jaarverslag van het instituut, voor de administratie van projecten en voor documentatie en dienstverlening. Door middel van uitgebreide zoekmogelijkheden kunnen snel overzichten worden gegenereerd. In de toekomst zal de monitor via de Meertens-website toegankelijk worden.
Resultaten in 2008: onderhoudswerkzaamheden i.v.m. ingebruikname van METIS.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), L.C.J. Barbiers (adviseur).

Onderhoud Webserver (2002-2008)

Het beheer en onderhoud van de webserver behoudens de backup. Ook de audio-server valt hieronder. Internet:
http://www.meertens.knaw.nl .
Resultaten in 2008: de MySQLserver is naar I&A overgegaan en draait nu MySQL 5.0.22. Ook de audioserver is naar I&A overgegaan. Testserver test.meertens.knaw.nl ingericht door I&A en uitgebreid getest als voorbereiding op overgang van www.meertens.knaw.nl naar een (virtuele) machine onder Linux bij I&A. Verder diverse Joomla-installaties geupgrade naar 1.5.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling en -beheer t.b.v. het Netwerk Diachronie binnen de Taalkunde (2008-2010)

Implementatie van website over historische taalkunde t.b.v. de leden van het Netwerk Diachronie binnen de Taalkunde en t.b.v. een groter publiek. Internet: http://www.diachronie.nl.
Resultaten in 2008: implementatie van website in Joomla 1.5 en discussieforum in PhpBB 3.0. Gedeelde login voor beide systemen mogelijk gemaakt.
Medewerkers: J.P. Kunst.

Software-ontwikkeling Meertens Intranet (2007-2008)

Software-ontwikkeling Meertens Intranet, ter vervanging van het Meertensnet.
Resultaten in 2008: productie en oplevering intranet.
Medewerkers: C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar), R.H.M. Zeeman (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. de familienamen uit de GBA (2008-2010)

Bouwen van databases voor de familienamen 2007 uit de Gemeentelijke Basisadministratie.
Resultaten in 2008: data uit GBA ontvangen en in relationele database ondergebracht. Diverse rapportages geproduceerd t.b.v. Gerrit Bloothooft en Leendert Brouwer. Webapplicatie gemaakt met verspreidingskaarten per gemeente.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. de bibliotheek (2004-2010)

Bibliotheek catalogus -retro-. Deze database bestaat uit de gedigitaliseerde bibliotheekkaartjes. Deze kaartjes zijn ingescand en daarna ge-OCR-d (OCR= Optical Character Recognition). Het OCR-en is met wisselend succes gebeurd maar het is wel mogelijk om al te zoeken op deze tekst. Er is een interface om de kaartjes te controleren en te editen. Internet: http://www.meertens.knaw.nl/retro.
Resultaten in 2008: tijdschriftencatalogus toegevoegd aan webinterface voor bibliotheekcatalogus.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. het Child Bilingualism-project (2008-2010)

Ontwikkeling van software voor dataverzameling t.b.v. het Early Child Bilingualism project (Sharon Unsworth).
Resultaten in 2008: formulier waarop ouders hun kinderen kunnen aanmelden als proefpersoon online gezet.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. het EDISYN-project (2005-2010)

Diverse softwarecomponenten van het ESF-project ‘European Dialect Syntax’.
Resultaten in 2008: zoekapplicatie verder uitgebouwd met zoeken op keywords en tags. Eerste versie gedemonstreerd op Edisynworkshop in Venetië (20 september 2008). Contact gelegd met Liina Lindatröm (Universiteit van Tartu, Estland) over haar corpus van Estlandse dialecten; begonnen met incorporeren van data uit dit corpus.Script ‘praat2sql’ gemaakt en als open source ter beschikking gesteld om PRAAT-files naar een databasestructuur om te zetten (analoog aan SAND-database). Zie http://www.dialectsyntax.org/index.php/software-mainmenu-77.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. het MAND-project (2002-2010)

Conversie en controle van het Belgische materiaal met behulp van PERL-scripts. Internet: http://www.meertens.nl/mand .
Resultaten in 2008: klein onderhoud.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. het SAND-project (2002-2010)

De Dynamische Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (DynaSAND) is een on-line tool voor dialectsyntactisch onderzoek. DynaSAND bestaat uit een database, een zoekmachine en een cartografische component.
Resultaten in 2008: optie gemaakt om kaartjes als Google Earth output (KML) te tonen. I.s.m. Franca Wesseling SAND-data gedeeltelijk voorzien van Engelse glossen. Data uit atlas deel I als ‘keywords’ zichtbaar gemaakt.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. het Soundbites-project (2008-2009)

Maken van nieuwe ‘Sprekende Kaart’ voor de dialectopnames van het Meertens Instituut. Internet: http://www.meertens.knaw.nl/soundbites . Deelproject van ‘Soundbites uit vervlogen tijden ’, in samenwerking met: DANS.
Resultaten in 2008: filemakerdatabase van opnames verwerkt en omgezet naar MySQL; audio naar MP3 geconverteerd en op audioserver geplaatst; preliminaire webinterface m.b.v. Kaartmodule gemaakt.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. het Variation in Inflection-project (2005-2010)

Ontwikkeling van webgebaseerde applicatie voor tagging en ontsluiting van dialectdata voor het Variation in Inflexion-project.
Resultaten in 2008: diverse complete paradigma’s uit MAND database zichtbaar gemaakt.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. het VIN (Voornamen in Nederland) project (2006-2010)

Bouwen van database voor de voornamen uit de Gemeentelijke Basisadministratie.
Resultaten in 2008: i.s.m. Gerrit Bloothooft begonnen met database opnieuw opbouwen op grond van in de afgelopen tijd opgedane kennis over hoe de data in elkaar zit.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. Multi Media Dialect Database (2004-2010)

Software voor het corrigeren van de digitale dialecttranscripten.
Resultaten in 2008: voor Willy Jongenburger een mogelijkheid gerealiseerd om steekproefsgewijs de door Nijmegen geproduceerde PRAAT-files te controleren.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. onderzoeksproject Urbane toponiemen (2002-2010)

De database Urbane toponiemen bevat gegevens uit postcodetabellen en straatnaamregisters, verzameld in het kader van het onderzoeksproject Urbane toponiemen. Met behulp van de database kunnen verschillende ontwikkelingen betreffende de straatnaamgeving in de steden zichtbaar worden gemaakt.
Resultaten in 2008: onderhoudswerkzaamheden.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. online Nederlandse Liederenbank (2001-2009)

Sinds 1990 bevindt zich binnen de muren van de Meertens Instituut de onderzoeksdatabank Nederlandse Liederenbank (voorheen: Voetenbank). Om een groter publiek te kunnen bereiken werd een schaduwbestand met gebruikersvriendelijke interface gebouwd in MySQL/PHP voor online raadpleging. Toegevoegd werden onder meer de collectie veldwerkopnames van het Meertens Instituut in mp3-formaat en verwijzingen naar de gescande straatliederencollectie op het Geheugen van Nederland. Hiermee is de NLB een van de grootste en meestbiedende lied-databanken ter wereld. De site www.liederenbank.nl werd op 22 juni 2007 gelanceerd (zie ook: Nederlandse Liederenbank: actualisering en uitbreiding). Internet:

Software-ontwikkeling t.b.v. Project Meertens Archieven en Collecties (2005-2010)

Webapplicatie in PHP en MySQL om de archiefinventarissen van het Meertens Instituut online beschikbaar te stellen. Internet: . Deelproject van ‘Project Meertens Archieven en Collecties’.
Resultaten in 2008: optie toegevoegd om de webdatabase te updaten m.b.v. een dump uit Filemaker.
Medewerkers: J.P. Kunst.

Software-ontwikkeling t.b.v. vragenlijsten op de website (2002-2010)

Project waarin verschillende vragenlijsten zijn bewerkt tot online-enquêtes. De antwoorden die bezoekers van de Meertens-website via het online vragenformulier aanleveren worden door het programma direct in een database geplaatst.
Resultaten in 2008: enquête over ‘vloeken’ (i.s.m. Piet Sterkenburg) uitgezet en afgesloten.
Medewerkers: J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

Software-ontwikkeling t.b.v. website SS17 (2006-2008)

Implementatie website Sociolinguistics Symposium 17 (SS17). Bepaling abstracts submission systeem. Schrijven van middleware. Instructie verschillende typen eindgebruikers. Internet: .
Resultaten in 2008: afgesloten. Produceren van Excelsheets t.b.v. verdere verwerking.
Medewerkers: C.M. van der Peet.

Sofware-ontwikkeling database Etnolecten (2007-2010)

Het ontwikkelen van een interne onderzoeksdatabase t.b.v. het etnolecten onderzoek. Advisering automatiseringszaken. Deelproject van ‘The roots of ethnolects’.
Resultaten in 2008: onderhoud. Kleine aanpassingen.
Medewerkers: C.M. van der Peet.