skip to main content

Technische ontwikkeling

Het onderdeel technische ontwikkeling bouwt databases, ontwikkelt webapplicaties en zorgt voor de technische ontwikkeling en het beheer van de website(s). Steeds meer onderzoeksresultaten en collecties van het instituut komen terecht in databases die worden ontsloten via de website voor onderzoek en voor een breder publiek. 

De ontwikkeling van de nieuwe website was een van de grotere projecten in 2006. Ook is de afdeling TO druk geweest met de database PLantennamen in Nederlandse Dialecten, PLAND, die in februari 2006 officiëel is geopend, en de Dynamische Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten, DynaSAND, die in maart 2006 voor de buitenwereld is opengezet. Verder is er een cartografische module gebouwd en beschikbaar gesteld als open source.

Projecten

Cartografische module voor webapplicaties (2004-2010) het betreft een cartografische component van de SAND gebaseerde PHP-module om Kloekenummers af te beelden op een grondkaart van het Nederlands taalgebied. Afdelingsoverschrijdend project, bedoeld om ingezet te kunnen worden bij alle projecten waar geografische informatie (in de vorm van Kloekenummers) aanwezig is.
Resultaten in 2006: module is nu versie 2.3.0b1. Werk t.b.v. het D-kwadraat project (Google Earth opties) en aanzienlijke modularisering: grondkaart nu in .ini file opgeslagen waardoor switchen van grondkaart mogelijk is geworden. Module als open source vrijgegeven onder de GPL .
Medewerkers: J.P. Kunst.

Monitor Meertens Instituut (2000-2010) De Meertens-monitor is een database die informatie bevat over het onderzoek en onderzoeksgerelateerde activiteiten van medewerkers. In de monitor kunnen medewerkers hun eigen resultaten bijhouden, en de resultaten van collega's inzien. De database wordt gebruikt voor de productie van het jaarverslag van het instituut, voor de administratie van projecten en voor documentatie en dienstverlening. Door middel van uitgebreide zoekmogelijkheden kunnen snel overzichten worden gegenereerd. In de toekomst zal de monitor via de Meertens-website toegankelijk worden.
Resultaten in 2006: optie toegevoegd om via een 'web service'-achtige interface gegevens uit de monitor te tonen op de Meertens-website. Een begin gemaakt met uitvoer van gegevens uit de Monitor t.b.v. het Metis-systeem, dat KNAW-breed in gebruik zal worden genomen voor de registratie van onderzoeksresultaten.
Medewerkers: W.J. Willé (coördinator), J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), L.C.J. Barbiers (adviseur).

Software-ontwikkeling t.b.v. het SAND-project (2002-2007) De Dynamische Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (DynaSAND) is een on-line tool voor dialectsyntactisch onderzoek. DynaSAND bestaat uit een database, een zoekmachine en een cartografische component.
Resultaten in 2006: applicatie is in maart 2006 opengezet voor de buitenwereld. Verder diverse aanpassingen, uitbreidingen en verfijningen doorgevoerd. Begonnen met XML-RPC interface te implementeren t.b.v. het Edisynproject.
Medewerkers: J.P. Kunst.

Software-ontwikkeling t.b.v. het D-kwadraat project (2006-2007) Ontwikkeling van software t.b.v. de cartografische component van het D-kwadraat project (digitale databanken en digitaal gereedschap voor WBD en WLD). Project in samenwerking met Universiteit van Nijmegen.
Resultaten in 2006: productie van kml-files (input voor Google Earth) door kaartmodule mogelijk gemaakt. Kaartmodule aangepast om ook onderdelen van de grondkaart (een of meer provincies) te kunnen tekenen. Kaartmodule aangepast om ook postcodes als input te kunnen gebruiken.
Medewerkers: J.P. Kunst

Software-ontwikkeling t.b.v. het EDISYN-project (2005-2010) Diverse softwarecomponenten van het ESF-project 'European Dialect Syntax'.
Resultaten in 2006: architectuur ontworpen voor gedistribueerde zoekmachine (web services-interface via XML-RPC). Diverse contacten in het buitenland gelegd, lezingen gehouden.
Medewerkers: J.P. Kunst.

Software-ontwikkeling t.b.v. het Variation in Inflection-project (2005-2007) Ontwikkeling van webgebaseerde applicatie voor tagging en ontsluiting van dialectdata voor het Variation in Inflexion-project.
Resultaten in 2006: subset van data uit SAND en MAND (verba en adjectiva) toegankelijk gemaakt via webapplicatie. Deze data automatisch voorzien van Variflex-tagging op grond van bestaande SAND-tagging of MAND-indeling, en woordvorm. Basale cartografische mogelijkheid toegevoegd.
Medewerkers: J.P. Kunst.

Software-ontwikkeling t.b.v. het VIN (Voornamen in Nederland) project (2006-2010) Bouwen van database voor de voornamen uit de Gemeentelijke Basisadministratie.
Resultaten in 2006: database ontworpen en uitgetest met behulp van deelverzameling (gemeente Waalre). In december gestart met genereren van complete database uit de toegezonden tekstbestanden.
Medewerkers: J.P. Kunst.

Software-ontwikkeling t.b.v. onderzoeksproject Urbane toponiemen (2002-2010) De database Urbane toponiemen bevat gegevens uit postcodetabellen en straatnaamregisters, verzameld in het kader van het onderzoeksproject Urbane toponiemen. Met behulp van de database kunnen verschillende ontwikkelingen betreffende de straatnaamgeving in de steden zichtbaar worden gemaakt.
Resultaten in 2006: een aantal rapportages geproduceerd.
Medewerkers: E.J. Brinkhuis (software-ontwikkelaar), J.P. Kunst (coördinator).

Software-ontwikkeling t.b.v. vragenlijsten op de website (2002-2010) Project waarin verschillende vragenlijsten zijn bewerkt tot online-enquêtes. De antwoorden die bezoekers van de Meertens-website via het online vragenformulier aanleveren worden door het programma direct in een database geplaatst.
Resultaten in 2006: gewerkt aan verbinding van de vragenlijstapplicatie met het Meertens Panel. Besloten om in de toekomst over te gaan op het bestaande open source-pakket PHPSurveyor.
Medewerkers: E.J. Brinkhuis (coördinator), J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

Bibliotheekcatalogus Meertens op het WWW (2005-2006) Resultaten in 2006: de collectie van de bibliotheek vanaf 1988 staat nu on-line en is eenvoudig doorzoekbaar. Er is een update-module voor het verversen gemaakt.
Medewerkers: C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

Ontwikkeling DOC Volksverhaal website (2006-2007) Resultaten in 2006: implementatie en bouw website DOC Volksverhaal. Deelproject van ‘DOC Volksverhaal i.o.’.
Medewerkers: C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

Ontwikkeling SS17 website (2006-2007) Resultaten in 2006: implementatie website Sociolinguistics Symposium 17 (SS17). Advies bepaling abstracts submission systeem. 
Medewerkers: C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

Vernieuwing website (2006-2010) Resultaten in 2006: implementeren van nieuwe vormgeving en een nieuw CMS: Joomla. Integratie met monitor en andere databases. Verbetering navigatiestructuur. Deelproject van ‘Website Meertens Instituut’.
Medewerkers: E.J. Brinkhuis, C.M. van der Peet.

Software-ontwikkeling t.b.v. het project bibliotheek (2004-2010) Bibliotheek catalogus -retro-. Deze database bestaat uit de gedigitaliseerde bibliotheekkaartjes. Deze kaartjes zijn ingescand en daarna ge-OCR-d (OCR= Optical Character Recognition). Het OCR-en is met wisselend succes gebeurd maar het is wel mogelijk om al te zoeken op deze tekst. Er is een interface om de kaartjes te controleren en te editen.
Resultaten in 2006: onderhoud en beheer.
Medewerkers: E.J. Brinkhuis.