7 januari 2014

Projectvoorstel COMPARE gehonoreerd

 

De KNAW heeft het voorstel voor het project COMPARE gehonoreerd als een van de Public-Private KNAW-Projects in the areas of Digital Humanities and Creative Industry. Aan het project is 30.000 euro toegekend.

Het project van Sophie Elpers en Patricia Alkhoven met de volledige titel COMPARE. COMPAring floor plan lay-out of REconstructed Dutch farmhouses of the 1940s and 1950s, using visualization and pattern recognition techniques zal in januari 2014 van start gaan.

In het project staat het herkennen en ordenen van plattegronden met behulp van innovatieve patroonherkenningssoftware, digital image processing en visualisatietechnieken centraal. Als case dienen vragen rond de ontwikkeling van de boerderijbouw in de wederopbouwperiode, een periode die van essentieel belang was voor de ontwikkeling van de boerderijbouw en de landbouw in het algemeen. Terwijl vragen naar modernisering en traditie bij de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog recentelijk in het proefschrift van Sophie Elpers (Meertens Instituut) met behulp van kwalitatief bronnenonderzoek zijn behandeld, is het nu de bedoeling de vragen met behulp van een kwantitatieve methodiek te beantwoorden.

Daartoe wordt een dataset uit het archief van het Bureau Wederopbouw Boerderijen (Rijksdienst vopor het Cultureel Erfgoed) gedigitaliseerd. De dataset betreft een keuze uit 7700 plattegronden van nieuwe wederopbouwboerderijen uit de periode tussen 1940 en 1955 en uit evenveel reconstructieschetsen van de in de oorlog verwoeste oude boerderijen. Zonder computer is het niet mogelijk alle 7700 documenten te vergelijken, ordenen en analyseren. We maken daarom gebruik van, en ontwikkelen nieuwe, innovatieve patroonherkenningssoftware, digital image processing  en visualisatietechnieken om de volgende vragen te kunnen beantwoorden:

Werden het zogenoemde ‘streekeigen bouwen’ en de ordeningsprincipes die daarmee samenhingen behouden? In hoeverre werden het streekeigene en een nieuwe moderne boerderijbouw gecombineerd?  Leenden zich bepaalde onderdelen van boerderijen eerder om tradities te behouden dan andere? Welke nieuwe boerderijvormen werden gebouwd?Wat veranderde er tijdens de wederopbouwperiode? Zijn ook er algemene structurele patronen te herkennen en regels te extraheren?