skip to main content

Bronnenlijst Limburgse letteren tot het jaar 1900 beschikbaar op DBNL

Een canon van de Limburgse literatuur van 900 tot heden. Dat is waar een werkgroep onder auspiciën van onderzoeker Leonie Cornips en het project Taalcultuur zich momenteel over buigt. De Bronnenlijst Limburgse letteren tot het jaar 1900 bevat literaire werken die geassocieerd worden met Limburg. Deze lijst vormt de aanzet tot een Limburgse canon van 900 tot 1900 en is nu beschikbaar via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

Veelkleurige identiteit

De werkgroep Limburgportaal selecteert titels van werken, die geschreven zijn in verschillende talen en dialecten (Nederlands, Frans, Latijn, Haelens). De werken zijn verspreid over tien eeuwen (van de Wachtendonckse Psalmen tot Hojheh!) en weerspiegelen de veelkleurige identiteit van de provincie in de loop der eeuwen en in het heden. In het Nederlandse taalgebied en de literatuur van de Lage Landen neemt Limburg een bijzondere plaats in. Het is een kruispunt van Noord- en Zuid-Nederlandse, Waalse en Rijnlandse invloeden. Enerzijds spreekt er een sterk regionaal besef uit, anderzijds is er een grote bereidheid van auteurs om naast het Nederlands ook het Frans, Duits of een dialect te bezigen. Het opvallende Limburgse coloriet op het culturele palet van de Lage Landen maakt ook de complexiteit van de Nederlandse letteren als geheel duidelijk. Om die reden wil het DBNL Limburg Portaal de Limburgse literatuur- en cultuurgeschiedenis vastleggen en beschikbaar maken in digitale vorm.

Een presentatie van de vele publicaties die door de eeuwen heen tot stand zijn gekomen, maakt de geschiedenis van de literatuur in Limburg met moderne middelen zichtbaar en beschikbaar voor het brede publiek: proza, poëzie, operettes, liederen en conferences. Daarnaast zijn ook studies over bijvoorbeeld taal en dialect, landschap en monumenten van Limburg opgenomen.

Limburgerschap

De gepresenteerde literaire teksten in het DBNL Limburg Portaal zijn als ‘Limburgs’ gekenschetst op grond van hun talige of thematische kenmerken en/of op basis van het belang dat de auteur hecht(te) aan herkomst of woonplaats. Daarbij spreekt het vanzelf dat dit ‘Limburgerschap’ voor elke tekst en elke auteur slechts een bijkomende hoedanigheid onder vele (‘Nederlands’, ‘romancier’) is. 

Werkgroep Limburgportaal

De Bronnenlijst Limburgse letteren wordt samengesteld door de Werkgroep Limburgportaal, die deel uitmaakt van de Commissie Literatuurgeschiedenis van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). Uit deze lijst kan door de redactie van het Limburgportaal geput worden bij haar keuze van te digitaliseren werken. De Bronnenlijst bevat vooralsnog werken uit de periode 900-1900. Eind 2014 zal de lijst aangevuld worden met de periode 1900-heden.

Het werk aan de Bronnenlijst Limburgse letteren loopt parallel met de ontwikkeling van een Geschiedenis van de literatuur in Limburg. Dit werk, bestaande uit een deel ‘geschiedenis’ en een deel ‘bloemlezing’, zal in 2015 gereedkomen.

Bronnenlijst Limburgse Letteren