skip to main content

Vrijwilligers gevraagd voor het overtikken van historische kranten uit de 17de eeuw

Update 5 juni 2015: Eind augustus 2014 zijn vrijwilligers gestart met het overtikken van historische kranten uit de 17e eeuw. Er hebben zich 168 vrijwilligers aangemeld, en dankzij hun noeste inspanning is nu, 9 maanden later, al 45% van de 46.031 artikelen overgetikt! Een kleine groep correctoren is inmiddels aan de slag gegaan met de correctie. De oudste artikelen waren geschreven in het gotische schrift, maar inmiddels zijn we aanbeland in het jaar 1675, en deze kranten zijn grotendeels geschreven in het ‘gewone’ schrift – met enkele zeventiende-eeuwse bijzonderheden zoals een lange s die lijkt op een f. Mochten er vrijwilligers zijn die, nu de barrière van het gotische schrift is weggenomen, alsnog willen meedoen, dan zijn zij van harte welkom. Belangstellenden kunnen een berichtje sturen naar projectleider Nicoline van der Sijs (post@nicolinevdsijs.nl).

Achtergrondinformatie

De Koninklijke Bibliotheek heeft een enorme hoeveelheid historische kranten gedigitaliseerd en met optische tekenherkenning gelezen, zodat ze voor het algemene publiek doorzoekbaar zijn. De kranten zijn te vinden op Delpher.nl. De meeste oude kranten, vanaf 1618, zijn gezet in het gotische schrift. Sommige kranten zijn in Romeins schrift gezet, maar in beide gevallen geldt dat de optische tekenherkenning niet uit de voeten kan met deze oude schriften en de tekens grotendeels verkeerd gelezen heeft. Dat betekent dat men niet naar woorden of namen in de kranten kan zoeken: die worden namelijk niet gevonden.

    Daarom is in samenwerking met het Meertens Instituut een crowdsourcingproject opgezet dat als doel heeft de kranten door vrijwilligers te laten overtikken, zodat de gegevens foutloos en betrouwbaar worden, en geïnteresseerden en onderzoekers er optimaal gebruik van kunnen maken. De kranten zijn inhoudelijk heel interessant, omdat zij het nieuws van vier eeuwen geleden geven: dichter op het verleden kun je bijna niet komen.
    Vrijwilligers worden van harte uitgenodigd mee te helpen met het overtikken van artikelen uit de historische kranten. Het werk wordt vanuit huis gedaan, en het staat ieder vrij zo veel of zo weinig tijd eraan te besteden als hem of haar ter beschikking staat.
    Er wordt gewerkt vanuit een website die hier is te vinden: http://www.meertens.knaw.nl/kranten_editor/. Om een indruk te krijgen van de teksten staat hieronder een voorbeeld van een krant met de transcriptie. Instructies zijn hier te vinden: http://www.meertens.knaw.nl/kranten_editor/session/help.

Het project wordt geleid door prof.dr. Nicoline van der Sijs.

Voorbeeld van een transcriptie:

            Wt Roomen den 22. Iulij. 1623.

DIe Ionghst ghemelte Galleyen van Biserta hebben 500. Turcken tot Sperlenga aen Landt gheset, ende inde 60. Persoonen tot Slaven ghemaeckt, die andere Inwoonders hebben sich ghesalveert, ende is deselve plaets soo verdestrueert ende verbrandt, datmen inde 300. huysen te ghelijcke heeft sien opgaen.

Om dese oorsaecx willen heeftmen tot Napels die Schepen dewelcke Volck van daer voor Mylanen halen wilden, aldaer ghearresteert, ook de Vice Roy allen het omlegghende Krijchs-Volck nae de Zee-randt ghesonden, tot dat den Prince Philibert een goet ghetal Galleyen wederom teghens den Turcken uyt sent.

Die presente Cardinalen, komen noch daghelicx int Conclavo te samen, konnen sich van de kiesinge eens nieuwen Paus noch niet vergelijcken.

            Wt Venetien den 28. dito.

Die Bysertsche Galleyen hebben wederom 2. Galleyen den Genuesen toebehorende gekregen, dewelcke van Barcellona met 92. Kisten Realen van achten ende 400. Rollen Spaens Laecken nae Messina varen wilden om nieuwe syde daer vooren in te coopen, zijn gewaerdeert op 600000 Ducaten.

Die Vallesanische Ghedeputeerden syn mette veraccordeerde Artijckelen wederom van Mylanen nae Huys ghevaren, daer met die Nabuyr Vorsten qualijck te vreden syn.

Van weghen het overlijden vanden Paus, blijft die in ruyminghe van Cleef ende Riva noch aende Papisten.

Insghelijcks syn die Leopoldische Ghesanten met toelatinghe van op nieuw aende Stiegh te bouwen wederom te rugh ghetrocken, ende willen de Swijtsers dese bouw niet consenteren.