31 augustus 2016

Antal van den Bosch directeur Meertens Instituut

Op 1 januari 2017 start Antal van den Bosch als directeur van het Meertens Instituut van de KNAW. Van den Bosch is momenteel hoogleraar taal- en spraaktechnologie aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk directeur van het Centre for Language Studies van die universiteit. Antal van den Bosch volgt Hans Bennis op, die sinds 1998 leidinggeeft aan het Meertens Instituut.

Het Meertens Instituut onderzoekt en documenteert de Nederlandse taal en cultuur. Het is een van de geesteswetenschappelijke KNAW-instituten die samen het KNAW Humanities Cluster vormen. 

Over Antal van den Bosch

Antal van den Bosch (1969) studeerde aan Tilburg University taal- en literatuurwetenschappen, met de nadruk op taal en informatica. In 1997 promoveerde hij cum laude aan Maastricht University op onderzoek naar modellen voor de uitspraak van woorden. Van den Bosch werd in 2008 aan Tilburg University hoogleraar Geheugen, taal en betekenis. In 2011 maakte hij de overstap naar de Radboud Universiteit. In 2012 werd hij lid van de KNAW. Van den Bosch blijft als hoogleraar verbonden aan het Centre for Language Studies van de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit.

Van den Bosch ontwikkelt technologieën die gebaseerd zijn op  ‘machine learning’: methoden om computers automatisch patronen te laten vinden in grote hoeveelheden data, in dit geval tekst en spraak. Zijn belangstelling gaat daarbij uit naar memory based learning (algoritmes die nieuwe data rechtstreeks vergelijken met in het geheugen opgeslagen data); historische en hedendaagse taalvariatie; de relatie tussen geschreven en gesproken taal, en text mining: met data mining-technieken waardevolle informatie halen uit omvangrijke tekstverzamelingen.

Antal van den Bosch is gasthoogleraar aan het Computational Linguistics and Psycholinguistics Research Centre van de Universiteit Antwerpen. Verder is hij verbonden aan het Netherlands eScience Center en is hij fellow van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior van de Radboud Universiteit. Van den Bosch is bestuurslid van CLARIAH, de Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities dat zich richt op het in samenhang aanbieden van digitale geesteswetenschappelijke bronnen en data. Ook is hij nauw betrokken bij eHumanities.nl, ‘network for humanities, social sciences and technology’– een initiatief van de KNAW op het gebied van digital humanities waarin haar geesteswetenschappelijke instituten samenwerken met twaalf Nederlandse universiteiten.

Over Hans Bennis

Hans Bennis (1951) is sinds 1998 directeur van het Meertens Instituut. Zijn specialisatie is de syntaxis van het Nederlands. Hij is coauteur van de Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten en trekker van Taalportaal, gefinancierd uit het programma Investeringen NWO‑groot. Taalportaal is de complete, wetenschappelijke, Engelstalige online-grammatica met alle kennis over de klankleer, de woordbouw en de zinsbouw van de Nederlandse en de Friese taal. Hij is bijzonder hoogleraar taalvariatie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2007 werd hij benoemd tot buitenlands erelid van de Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent. Als bestuurder van CLARIN-NL, CLARIAH en Nederlab heeft hij het Meertens Instituut gepositioneerd als expertisecentrum voor de ontwikkeling van grote infrastructurele voorzieningen, nodig voor onder meer taalkundig onderzoek, automatische tekstherkenning, tekstverrijking en tekstanalyse in de geesteswetenschappen. Hij gaf de afgelopen achttien jaar met veel inzet en enthousiasme leiding aan het instituut. Bennis verlaat het Meertens Instituut vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Over het Meertens Instituut

Het Meertens Instituut richt zich op de wetenschappelijke bestudering en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Onderzoek wordt gedaan in vier domeinen: orale cultuur, tradities en rituelen, syntactische taalvariatie en fonologische taalvariatie. Zowel de onderzoeksresultaten als de collecties van het instituut worden beheerd in databases die via de website worden ontsloten voor onderzoekers en voor een breder publiek. Met zijn onderzoek draagt het instituut bij aan het begrip van taal en cultuur, in het bijzonder van de diversiteit en de dynamiek daarvan.