skip to main content

Nederlands belangrijkste voertaal in het Nederlandse en Vlaamse bedrijfsleven

Het Nederlands blijft voor Vlamingen en Nederlanders de belangrijkste taal op de werkvloer. In de communicatie met de buitenwereld nemen naast het Nederlands ook het Engels en Frans een prominente plaats in. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek ‘Staat van het Nederlands’.

Het is voor het eerst dat de positie van het Nederlands zo omvangrijk in kaart wordt gebracht. Daarvoor zijn meer dan 7.000 Nederlanders en Vlamingen online bevraagd en zijn feitelijke gegevens geïnventariseerd. In aanloop naar de Week van het Nederlands zetten we enkele uitkomsten op een rij.

– In Nederland en Vlaanderen verloopt de interne communicatie met collega’s en leidinggevenden voor bijna 80 procent uitsluitend in het Nederlands. In slechts ongeveer 5 procent van de gevallen wordt uitsluitend een andere taal dan het Nederlands gebruikt, zoals het Engels en Frans.

– Ook de externe communicatie, de manier waarop werkgevers zich presenteren naar de buitenwereld, verloopt hoofdzakelijk in het Nederlands; in Vlaanderen voor 60,5 procent uitsluitend in het Nederlands, in Nederland voor 67,6 procent. Uitsluitend in een andere taal dan het Nederlands: 14,9 procent in Vlaanderen en 11,1 procent in Nederland.

– Tot slot blijkt dat de beheersing van het Nederlands voor één op twee Vlamingen een voorwaarde is om werk te krijgen. Nederlanders oordelen minder streng: ruim één derde is het met die werkvoorwaarde eens.

Download: ‘Aan het werk met het Nederlands! Over de taalkeuze van Vlamingen en Nederlanders in het bedrijfsleven’.

StaatNed 2016

Is het Nederlands een bedreigde taal? Afgaande op criteria opgesteld door UNESCO is het dat zeker niet. Maar hoe de taal zich precies verhoudt tot andere talen in Nederland en Vlaanderen, die door globalisering en migratie een belangrijke plaats innemen in onze samenleving, daarover is weinig bekend. Daarom stelde de Taalunie een onderzoek in naar de positie van het Nederlands nu – in 2016, het jaar van de nulmeting – en in de toekomst waarbij de uitvoering in handen ligt van de Universiteit Gent en het Meertens Instituut.

Via dit tweejaarlijks terugkerend onderzoek kunnen tendensen worden vastgesteld en kan er beleidsmatig worden ingespeeld op ontwikkelingen. Het in kaart brengen van de taalkeuzes van mensen in Nederland en Vlaanderen kan inzichten bieden en handvatten aanreiken voor diverse maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen. Het volledige rapport behelst in totaal zes domeinen (naast het bedrijfsleven ook onderwijs, cultuur, wetenschap, media en welzijn) en zal in het voorjaar van 2017 worden gepresenteerd.