skip to main content

Vervolgonderzoek naar de Staat van het Nederlands

Om de positie van het Nederlands in verschillende domeinen van het maatschappelijke leven te bepalen, stelde de Nederlandse Taalunie in 2016 een onderzoek in naar de taalkeuzes in Nederland en Vlaanderen. Dat onderzoek werd de ‘Staat van het Nederlands’ (‘StaatNed’) gedoopt en werd uitgevoerd door onderzoekers van het Meertens Instituut en de Universiteit Gent. In 2017 werden de onderzoeksresultaten van de zogenaamde nulmeting gepresenteerd. Duizenden mensen hebben er mede voor gezorgd dat het gebruik van het Nederlands en andere talen in bepaalde maatschappelijke situaties voor het eerst in kaart kon worden gebracht voor Nederland, Friesland, Vlaanderen en Brussel.

Het StaatNed-onderzoek wordt tweejaarlijks herhaald. Door de toekomstige bevindingen te vergelijken met die van 2016 kan men tendensen vaststellen, en zal blijken of de positie van het Nederlands sterker of zwakker wordt, dan wel stabiel blijft.

De eerste herhaling van het onderzoek is onlangs van start gegaan. De vragenlijsten richten zich in dit vervolgonderzoek met name op het sociale verkeer, het online gebruik en de wetenschap (onderwijs en onderzoek). Voor de overige domeinen bestaan redenen om aan te nemen dat het taalgebied niet in alle bevraagde typen van situaties aan kortetermijnverandering onderhevig is. Met deze eerste herhaling wordt bovendien meer aandacht besteed aan talige verscheidenheid binnen het Nederlands en al dan niet erkende streektalen. Ook zullen voor het eerst de taalkeuzes in Suriname worden geïnventariseerd

Wilt u ons (opnieuw) helpen? Dat waarderen wij zeer. Deelnemen is ook mogelijk als u niet aan de nulmeting in 2016 hebt meegedaan. De onderstaande links leiden naar de vragenlijst die op uw land van toepassing is. Let u erop dat u de juiste link aanklikt?

Nederland
Vlaanderen
Suriname

Zie ook de oproep van de Taalunie.

Foto: Simone Wolff