skip to main content

Welkom bij de online vragenlijst van het onderzoek “Bijwoordelijke bepalingen van wijze in Nederlandse dialecten” (referentienummer FETC-GW 22-121-02)!

 1. Inleiding
  Dit is een wetenschappelijke studie van de Universiteit Utrecht naar variatie in bijwoordelijke bepalingen van wijze in het Nederlands. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Meertens Panel. Voor het onderzoek maken we gebruik van enkele van uw persoonsgegevens (zie onder 5.).
 2. Wat is de achtergrond en het doel van het onderzoek?
  In menselijke taal kunnen we op diverse manieren de wijze waarop iets gebeurt aanduiden. In de zin Marie praat snel wordt niet alleen gezegd dat Marie praat, maar ook dat zij snel praat. Snel noemen we hier een bijwoordelijke bepaling van wijze. Als onderzoekers van de Universiteit Utrecht zijn we geïnteresseerd in de vraag hoe bijwoordelijke bepalingen van wijze gebruikt worden in de Nederlandse dialecten. Door middel van uw antwoorden op twee à drie vragenlijsten kunnen we verschillen (en overeenkomsten) tussen de Nederlandse dialecten in kaart brengen. Het onderzoek wordt gefinancierd door NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
 3. Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd?
  Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksgroep van het project Mind your Manner Adverbials! van de Universiteit Utrecht. De onderzoeksgroep bestaat ten tijde van dit onderzoek uit prof. dr. Norbert Corver (hoofdonderzoeker), Marta Massaia en Lex Tavenier (beiden promovendi), en Tess Wensink (student-assistent), allen verbonden aan de Universiteit Utrecht.
  De eindverantwoordelijke voor het onderzoek is prof. dr. Norbert Corver. Zijn e-mailadres is n.f.m.corver@uu.nl.
 4. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
  Het onderzoek bestaat uit een serie online (d.w.z. digitale) vragenlijsten. Het invullen van een enkele vragenlijst duurt tussen de twintig en dertig minuten. Per keer krijgt u slechts één vragenlijst te zien om in te vullen. In de toekomst (over enkele weken), zult u wederom worden benaderd om een van de volgende vragenlijsten in te vullen. U wordt voor deelname aan het onderzoek benaderd door het Meertens Panel. In totaal bestaat het onderzoek uit twee à drie vragenlijsten, afhankelijk van eerdere bevindingen.
  Er is geen vergoeding voor deelname aan het onderzoek. Onder de deelnemers van het onderzoek verloten we enkele exemplaren van het boek Wie zegt wat waar? Regionale taal in Nederland en Vlaanderen.
 5. Wat gebeurt er met uw gegevens?
  In de vragenlijsten vragen we u om op verschillende manieren aan te geven hoe u in uw dialect bijwoordelijke bepalingen van wijze vormt en in zinnen gebruikt (en als u geen dialect spreekt, hoe u dit in het Nederlands doet). We kunnen u bijvoorbeeld vragen om een Nederlandse zin te vertalen in uw dialect (als u dat spreekt), om aan te geven of een bepaalde constructie (bijvoorbeeld: Jan danst op zijn Piets) in uw dialect/Nederlands wel of niet voorkomt, of om ons te vertellen of er bijzondere bijwoordelijke bepalingen van wijze in uw dialect/Nederlands voorkomen die we niet specifiek bevragen. Deze onderzoeksgegevens zullen in de eerste plaats verzameld worden door het Meertens Panel. Het Meertens Panel beschikt bovendien over uw persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor onderzoeksdoeleinden (zoals bijvoorbeeld uw naam, leeftijd of geboorteplaats). Het Meertens Panel staat garant voor de opslag van uw persoonsgegevens conform de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens (De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG is de huidige geldende wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid over de AVG.). Over de opslag van onderzoeks- en persoonsgegevens door het Meertens Panel leest u op hun website. Het Meertens Panel verstrekt vervolgens een gecodeerde kopie van de onderzoeksgegevens aan de betrokken onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Hierin zijn de onderzoeksgegevens uitsluitend nog gekoppeld aan de voor ons onderzoek relevante persoonsgegevens. (Voor het delen van uw persoonsgegevens heeft u eerder toestemming gegeven als voorwaarde voor deelname aan het Meertens Panel.) Voor ons onderzoek zijn dit uw taalachtergrond, het dialect dat u spreekt, en uw leeftijd (aangegeven in leeftijdsgroep – bijvoorbeeld ’25 – 35 jaar’). De gecodeerde onderzoeksgegevens zullen niet direct tot u te herleiden zijn. Na afronding van het onderzoek zullen de onderzoeksgegevens in beveiligde opslag van de Universiteit Utrecht worden bewaard voor een periode van minstens 10 jaar, samen met de relevante informatie die de gegevens vindbaar, toegankelijk, en herbruikbaar maken. De (gecodeerde) onderzoeksgegevens kunnen worden hergebruikt in andere onderzoeken en door andere onderzoekers, met wie de gegevens kunnen worden gedeeld.
 6. Wat zijn uw rechten?
  6.1. Vrijwillige deelname
  Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is iets waar iedereen baat bij heeft. Het is een taak van algemeen belang. De Universiteit Utrecht is belast met het uitvoeren van dergelijke taken. In dat kader wordt dit onderzoek uitgevoerd. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Ook nadat het onderzoek is gestart, bent u niet verplicht om het af te maken als u dat niet wilt. U kunt altijd zonder opgave van reden stoppen met het onderzoek, hier zijn geen negatieve consequenties aan verbonden, behalve dat u niet kunt meedingen naar één van de te verloten boeken.
  6.2. Bezwaar
  Tijdens het onderzoek worden uw antwoorden op de vragenlijsten verzameld als onderzoeksgegevens. Nadat u heeft meegedaan kunt u nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor ons onderzoek, maar dan moet u daarvoor wel een reden opgeven. Zo kunnen de onderzoekers een belangenafweging maken, omdat het onderzoek dan immers al gestart is. U kunt bezwaar maken door een mail te sturen naar n.f.m.corver@uu.nl. Als u daarvoor kiest, hoeft de verwerking van uw gegevens tot dat moment overigens niet te worden teruggedraaid. De onderzoeksgegevens die wij op dat moment nog van u hebben en die wij naar u kunnen herleiden, zullen worden gewist.
  Mocht u bezwaar hebben tegen het delen van uw data met andere onderzoekers, of tegen het gebruik van uw data voor andere onderzoeksprojecten, dan kunt u dit aangeven in een mail aan n.f.m.corver@uu.nl. Hiervoor hoeft u geen reden op te geven.
 7. Goedkeuring van dit onderzoek
  De Facultaire Ethische Toetsingscommissie – Geesteswetenschappen (FETC-GW) heeft dit onderzoek goedgekeurd. Wanneer u een klacht heeft over de manier waarop dit onderzoek wordt uitgevoerd, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de FETC-GW, e-mail: fetc-gw@uu.nl.
  Heeft u een klacht of een vraag over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Utrecht (privacy@uu.nl). Deze kan u ook helpen bij het uitoefenen van de rechten die u onder de AVG heeft. Verder wijzen we u erop dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
 8. Meer informatie over dit onderzoek?
  Voor het stellen van vragen en het inwinnen van nadere informatie over het onderzoek voorafgaand aan, tijdens en na het onderzoek kunt u mailen naar prof. dr. Norbert Corver via het volgende e-mailadres: n.f.m.corver@uu.nl. Gebruik hiervoor als onderwerp van de mail a.u.b. ‘MiMA vragenlijst Meertens Panel’.