Verbeelding in transities

The English version of this research project will appear soon, for now it is only available in Dutch. We are sorry for the inconvenience.

Hoe moeten we nu en in de toekomst omgaan met complexe transitieopgaven zoals de energietransitie, de voedseltransitie, klimaatadaptatie en interne veiligheid? Deze kwesties vragen om een multidisciplinaire aanpak. De culturele en creatieve sector kunnen hierin een grote rol spelen.

De kracht van verbeelding

Met verbeeldingskracht kunnen mensen zich, individueel of collectief, een voorstelling maken van een ‘andere’ wereld. Door te verbeelden, te ervaren en te voelen creëren we nieuwe scenario’s voor de toekomst. Niet alleen om oplossingen te bieden maar ook om bestaande problemen bloot te leggen. De kracht van verbeelding komt tot uiting in een breed spectrum aan artistieke vormen: van muziek, theater en dans tot erfgoedbeleving, media en ontwerp.

Creatieve oplossingsmethodes

In het project ‘Verbeelding in Transities’ wordt onderzoek gedaan naar creatieve onderzoeks- en oplossingsmethodes in de context van grootstedelijke uitdagingen. Het is de bedoeling om een infrastructuur op te bouwen tussen vier hogescholen en werkveldpartners, om creatieve, artistieke en ontwerpende methodieken breed toepasbaar te maken in de samenleving bij het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Concreet staan twee praktijkvragen rond inclusieve participatie centraal:

1. De afdeling Werk Participatie en Inkomen van de Gemeente Amsterdam (WPI) vraagt hoe creatieve methodieken ingebracht kunnen worden in het duurzaam begeleiden van mensen naar werk.  

2. De Openbare Bibliotheek Amsterdam stelt de vraag hoe creatieve methoden ingezet kunnen worden om de ontwikkeling van OBA NEXT op inclusieve wijze vorm te geven. 

Deze vragen worden benaderd vanuit creatieve methodieken die op verschillende zogenoemde verbeeldingswerkplaatsen, zoals bij partners Imagine IC en The Beach, in kaart worden gebracht, ontsloten, getest en verder doorontwikkeld. Hiervoor zijn twee kwartiermakers aangesteld.

Etnologisch en kwantitief onderzoek

Met behulp van zowel etnologisch-kwalitatieve als kwantitatieve methodes wordt door twee postdocs (begeleid door Meertens Instituut en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions) geobserveerd, geïntervenieerd en feedback gegeven over de ontwikkeling en werking van de creatieve methodieken.

Penvoerder van het project is de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Runtime: January 2022 – December 2025, with a possible continuation up until 2029.