skip to main content

Disclaimer

Dit is de disclaimer van het Meertens Instituut en deze is van toepassing als u gebruikmaakt van de website. Deze website valt onder het beheer van het Meertens Instituut

Gebruik website
Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de informatie, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten, onvolledig kan zijn of onjuistheden bevat. Aan de inhoud van de teksten van de website kunt u daarom geen rechten ontlenen. Het Meertens Instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website of voor de gevolgen voor het gebruik daarvan. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Het Meertens Instituut is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar gelinkt wordt.

Databankenrecht
Het Meertens Instituut is producent van de databank(en) op deze website. Het is zonder toestemming van het Meertens Instituut – behoudends het opvragen voor privédoeleinden, ter illustratie bij onderwijs of wetenschappelijk onderzoek – niet toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van een databank op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van een databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken. Onder opvragen wordt verstaan het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van de databank of een deel daarvan op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke vorm. Hieronder vallen onder andere handelingen als downloaden, printen, kopiëren en drukken. Hergebruik is elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud van de databank of een deel daarvan door deze bijvoorbeeld op internet te publiceren.

Intellectuele eigendomsrechten
De rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, etc. worden beschermd door het auteursrecht en /of ander intellectueel eigendomsrecht. Het is zonder toestemming van het Meertens Instituut niet toegestaan informatie op deze website (of een onderdeel daarvan) te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen, te wijzigen of op welke wijze dan ook, in een ander document of materiaal te verwerken of ter beschikking te stellen aan derden. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Uit de publicaties op deze website mag geciteerd worden ten behoeve van niet commerciële doelen (bijvoorbeeld bij onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek) en voor eigen gebruik. U dient de naam van de maker en de bron daarbij te vermelden.

Rechten derden
Het Meertens Instituut respecteert de rechten van derden. Het Meertens Instituut heeft zijn uiterste best gedaan om de rechthebbende(n) van materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal desondanks zonder toestemming op deze website is getoond, wordt verzocht contact op te nemen. U kunt dat doen door een e-mail te sturen naar klacht@meertens.knaw.nl. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor de afhandeling van uw e-mail.

Wanneer u deze website bezoekt wordt het IP-adres opgeslagen in een logfile voor zover dit noodzakelijk is. Dit maakt het mogelijk om aanvallen (bots en hackpogingen) op te sporen en de website tegen aanvallen te verdedigen. Daarnaast worden de IP-adressen gebruikt om het aantal unieke bezoekers van de website te kunnen bepalen. Er wordt geen privacygevoelige informatie verwerkt. Het privacybeleid kunt u nalezen in de privacyverklaring op https://www.knaw.nl/privacy.

Wijzigingen disclaimer
Deze disclaimer is opgesteld in november 2018. Het Meertens Instituut kan deze disclaimer aanpassen en/of wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of deze disclaimer is gewijzigd.