INREACH

Welke kennis en perspectieven ontbreken er in onze archieven? In het pilotproject INREACH wordt met een kritische blik gekeken naar onze collecties en verzamelmethodes. Leidende gedachte is dat ook datgene wat wij niet lezen of horen, een ‘archief’ vormt. In het project wordt daarom samengewerkt met ervaringsdeskundigen uit verschillende gemeenschappen.

Het eerste verkennende onderzoek betreft een casestudy in Amsterdam Zuidoost, gericht op geleefde ervaring van religieus erfgoed. De nadruk hierbij ligt op religieuze dynamieken die in huidige archieven ondervertegenwoordigd zijn. Op basis van dit eerste onderzoek wordt inreaching verder verkend – een praktijk van verzamelen waarbij niet de instituties, maar de archiefvormers zelf centraal staan.