Surinaams Nederlands: verkenning in de breedte en in de diepte

Het Surinaamse Nederlands is nog niet diepgaand onderzocht. Het kent een breed palet aan variatie die samenhangt met het gegeven dat het Surinaamse Nederlands deel uitmaakt van een continuüm dat zich uitstrekt tussen het Sranan Tongo, de voornaamste creooltaal in Suriname, en het Europese Standaardnederlands.

Binnen de Surinaams Nederlandse taalgemeenschap is de variatie verbonden met het onderscheid tussen Paramaribo en de ‘districten’ en met de etnische (en daarmee talige) achtergronden van de sprekers. In samenwerking met sprekers en Surinaamse taalkundigen willen wij het Surinaamse Nederlands in kaart brengen.

Om dit te bereiken overwegen we in dit project grootschalig inventariserend onderzoek op basis van data die verzameld worden met behulp van crowdsourcing technieken. Daarnaast willen we, op bescheidener schaal, de etnische dimensie onderzoeken met conversationele data die in veldwerk verzameld zijn via experimentele onderzoeksdesigns. Hierbij gaat het voor vertegenwoordigers van de vier voornaamste etnische groepen om situaties van intra- en interetnisch contact: in hoeverre heeft elke groep zijn eigen Nederlands en in hoeverre past men zijn taalgebruik aan aan dat van leden van andere groepen (‘accommodatie’)? Dat laatste mechanisme speelt in een multiculturele samenleving vermoedelijk een voorname rol in de ontwikkeling van de standaardtaal.

Onderzoekers: Stef Grondelaers en Ton van der Wouden
In het verleden betrokken onderzoekers: Frans Hinskens, Marc van Oostendorp en Nicoline van der Sijs