Publicatie

Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel II

ImageDe Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND) geeft een gedetailleerd overzicht van de verrassend rijke syntactische variatie in 267 dialecten van het Nederlands aan het begin van de 21ste eeuw. Op meer dan 200 kleurenkaarten wordt de geografische distributie van ruim 100 syntactische variabelen getoond.

Veel van de gevonden varianten zijn afwezig in de standaardtaal en daarom van groot descriptief en theoretisch belang. Bij elke kaart wordt een state-of-the-art taalkundige beschrijving gegeven van de afgebeelde variabele tegen de achtergrond van historische ontwikkelingen en de resultaten van modern syntactisch onderzoek.

Deel I (2005) toont de variatie in voegwoorden en voegwoordvervoeging, subjectpronomina, subjectverdubbeling en subjectclitisering na ja/nee, reflexieve en reciproke voornaamwoorden, relatiefzinnen, vraagwoordverdubbeling en topicalisatie.

Deel II toont de variatie in woordvolgorde in twee- en drieledige werkwoordclusters, doorbreking van het werkwoordelijke cluster, de positie van verbale partikels en te in het werkwoordelijke cluster, morfosyntactische eigenschappen van werkwoorden in clusters, hulpwerkwoordselectie, perifrastisch doen, negatie en kwantificatie.

Auteurs

Sjef Barbiers is bijzonder onderzoeker aan het Meertens Instituut (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam) en hoogleraar Variatielinguistiek van het Nederlands aan de Universiteit Utrecht. Hij was de projectleider van SAND.

Johan van der Auwera is hoogleraar Algemene en Engelse Taalkunde aan de Universiteit Antwerpen.

Hans Bennis is directeur van het Meertens Instituut (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam) en hoogleraar Taalvariatie aan de Universiteit van Amsterdam.

Eefje Boef is Assistent-in-Opleiding aan het Meertens Instituut (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam).

Gunther De Vogelaer is onderzoeker van FWO-Vlaanderen aan de Universiteit van Gent. Hij schreef een proefschrift over subjectmarkering, subjectpronomina en subjectverdubbeling in dialecten van het Nederlands.

Margreet van der Ham
was onderzoeksmedewerker aan het Meertens Instituut (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam).

januari 2008
ISBN: 978 90 5356 779 1
€ 110,00
Amsterdam University Press