Koe-mens interactie

Een plaats voor dieren in de sociolinguïstiek: De interacties tussen melkkoeien onderling en met mensen

In dit project worden de sociale interacties van melkkoeien onderzocht. Hiermee doet het project een voorstel om het perspectief van (niet-menselijke) dieren te betrekken in het vakgebied van de sociolinguïstiek.

Melkkoeien zijn vanouds nauw met de mens verbonden en in Nederland leven er (in 2022) maar liefst ruim 1,5 miljoen. In tegenstelling tot gezelschapsdieren is er over hun sociale gedrag echter weinig bekend. Dit terwijl hun interactie in veel gevallen net zo complex en contextgebonden is als die tussen mensen, zo blijkt uit eerder onderzoek van taalkundige Leonie Cornips, verbonden aan NL-Lab.

De animal turn

Dit onderzoeksproject pleit voor een animal turn – of ‘dierlijke wende’ – in de sociolinguïstiek. Taal wordt in dit project breder opgevat: als een multimodaal, belichaamd en multizintuigelijk verschijnsel; waarbij niet alleen gesproken/gehoorde taal maar ook andere uitdrukkingsvormen (zoals gebaren) en zintuigen (zoals reuk en tast) worden meegenomen, evenals de materiële en ruimtelijke context waarin de taal wordt gebezigd.

Taal van de melkkoe

Vanuit dit nieuwe perspectief onderzoeken we in dit project de interactie tussen melkkoeien en mensen, en tussen melkkoeien onderling. Door haar geluiden, oogcontact, bewegingen, gezichtsuitdrukkingen, aanraking en zintuiglijke capaciteiten te analyseren, proberen we een antwoord te vinden op de vraag hoe koeien elkaar en mensen begrijpen en relaties aangaan.

De SGW Open Competitie subsidie van het NWO maakt het onder andere mogelijk om een PhD-student en junior onderzoeker aan te stellen voor het project.

Voor haar onderzoek naar koeieninteractie ontving Cornips ook een subsidie vanuit het Barth-Missetfonds, om lespakketten te ontwikkelen die veehouders ondersteunen in het beter opmerken van onbehagen en welbehagen bij hun koeien. Lees hier meer.