Immaterieel erfgoed en musea

Naar aanleiding van de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed, die Nederland in 2012 heeft geratificeerd, bemoeien zich verschillende actoren – overheidsinstellingen, zogenoemde erfgoedprofessionals, dragers van erfgoed, musea – met het behoud van alledaagse cultuur. Zij vormen een (emotie)netwerk dat bepaald is door betekenisvolle machtsverhoudingen. In het onderzoek wordt aandacht besteed aan het krachtenveld van dit netwerk om vragen naar erfgoediseringsprocessen te beantwoorden.

Deze erfgoediseringsprocessen zijn ten nauwste verbonden met kwesties rond collectieve identiteiten waarbij vaak aanspraak gemaakt wordt op ‘nationale verbondenheid’. In het onderzoek gaat bijzondere aandacht uit naar de rol van musea en erfgoeddragers en hun onderlinge verhoudingen en onderhandelingen bij het produceren van erfgoed. Daarbij is de vraag relevant hoe omgegaan wordt met de samenhang en de verschillen tussen materieel en immaterieel erfgoed.

Onderzoeker: Sophie Elpers